Петто одделение - основно образование

Македонски јазик

5 одд.
основно образование
автори: во постапка
издавач: МОН
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. се одобрува употребата на овој учебник

Македонски јазик за учениците од другите заедници кои наставата ја следат на албански и турски јазик

5 одд.
основно образование
автори: во постапка
издавач: МОН
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. се одобрува употребата на овој учебник

Албански јазик

5 одд.
основно образование
автори: Вехби Кадриу
издавач: МОН
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. се одобрува употребата на овој учебник

Турски јазик

5 одд.
основно образование
автори: во постапка
издавач: МОН
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. се одобрува употребата на овој учебник

Српски јазик

5 одд.
основно образование
автори: Дарија Ковачевић Божиновска, Биљана Спасовска
издавач: МОН
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. се одобрува употребата на овој учебник

Босански јазик

5 одд.
основно образование
автори: во постапка
издавач: МОН
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. се одобрува употребата на овој учебник

Англиски јазик

5 одд.
основно образование
автори: -
издавач: конкурсот е во тек
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. се одобрува употребата на овој учебник

Математика

5 одд.
основно образование
автори: Татјана Атанасова-Пачемска, Валдета Алија, Виолета Поповска, Добри Јовевски
издавач: МОН
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. се одобрува употребата на овој учебник

Математика ( босански јазик )

5 одд.
основно образование
автори: Татјана Атанасова-Пачемска, Валдета Алија, Виолета Поповска, Добри Јовевски
издавач: МОН
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. се одобрува употребата на овој учебник

Природни науки

5 одд.
основно образование
автори: Ицко Ѓоргоски, Методија Најдовски, Билјана Гичевски
издавач: МОН
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. се одобрува употребата на овој учебник

Природни науки ( босански јазик )

5 одд.
основно образование
автори: Ицко Ѓоргоски, Методија Најдовски, Билјана Гичевски
издавач: МОН
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. се одобрува употребата на овој учебник

Историја и Опшество

5 одд.
основно образование
автори: Анита Ангеловска, Гликерија Илиоска
издавач: МОН
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. се одобрува употребата на овој учебник

Историја и општество (босански јазик)

5 одд.
основно образование
автори: Анита Ангеловска, Гликерија Илиоска
издавач: МОН
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. се одобрува употребата на овој учебник

Работа со компјутер

5 одд.
основно образование
автори: во постапка
издавач: МОН
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. се одобрува употребата на овој учебник

Музичко образование

5 одд.
основно образование
автори: во постапка
издавач: МОН
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. се одобрува употребата на овој учебник

Јазик и култура на Власите (изборен)

5 одд.
основно образование
автори: Зоица Митрева, Верица Костова, Јана Михаилова
издавач: МОН
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 22-2325/1 од 21.04.2010 се одобрува употребата на овој учебник

Јазик и култура на Бошњаците (изборен)

5 одд.
основно образование
автори: Изета Бабичиќ и Реџеп Шкријељ
издавач: МОН
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 22-47/1 од 13.01.2016 се одобрува употребата на овој учебник

Јазик и култура на Ромите (изборен)

5 одд.
основно образование
автори: Трајко Петровски, Миранда Рамова
издавач: МОН
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 22-4647/1 од 25.08.2010 се одобрува употребата на овој учебник

Јазик и култура на Србите (изборен)

5 одд.
основно образование
автори: во постапка
издавач: МОН
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. се одобрува употребата на овој учебник
Петто одделение - основно образование
5 - одд.
Македонски јазик
автор/и: во постапка
Издавач: МОН
5 - одд.
Македонски јазик за учениците од другите заедници кои наставата ја следат на албански и турски јазик
автор/и: во постапка
Издавач: МОН
5 - одд.
Албански јазик
автор/и: Вехби Кадриу
Издавач: МОН
5 - одд.
Турски јазик
автор/и: во постапка
Издавач: МОН
5 - одд.
Српски јазик
автор/и: Дарија Ковачевић Божиновска, Биљана Спасовска
Издавач: МОН
5 - одд.
Босански јазик
автор/и: во постапка
Издавач: МОН
5 - одд.
Англиски јазик
автор/и: -
Издавач: конкурсот е во тек
5 - одд.
Математика
автор/и: Татјана Атанасова-Пачемска, Валдета Алија, Виолета Поповска, Добри Јовевски
Издавач: МОН
5 - одд.
Математика ( босански јазик )
автор/и: Татјана Атанасова-Пачемска, Валдета Алија, Виолета Поповска, Добри Јовевски
Издавач: МОН
5 - одд.
Природни науки
автор/и: Ицко Ѓоргоски, Методија Најдовски, Билјана Гичевски
Издавач: МОН
5 - одд.
Природни науки ( босански јазик )
автор/и: Ицко Ѓоргоски, Методија Најдовски, Билјана Гичевски
Издавач: МОН
5 - одд.
Историја и Опшество
автор/и: Анита Ангеловска, Гликерија Илиоска
Издавач: МОН
5 - одд.
Историја и општество (босански јазик)
автор/и: Анита Ангеловска, Гликерија Илиоска
Издавач: МОН
5 - одд.
Работа со компјутер
автор/и: во постапка
Издавач: МОН
5 - одд.
Музичко образование
автор/и: во постапка
Издавач: МОН
5 - одд.
Јазик и култура на Власите (изборен)
автор/и: Зоица Митрева, Верица Костова, Јана Михаилова
Издавач: МОН
5 - одд.
Јазик и култура на Бошњаците (изборен)
автор/и: Изета Бабичиќ и Реџеп Шкријељ
Издавач: МОН
5 - одд.
Јазик и култура на Ромите (изборен)
автор/и: Трајко Петровски, Миранда Рамова
Издавач: МОН
5 - одд.
Јазик и култура на Србите (изборен)
автор/и: во постапка
Издавач: МОН