5 - одд.
Македонски јазик
основно образование
автори: Љубица Севдинска, Весна Настоска
издавач: МОН
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 22-2431/1 од 26.04.2010 се одобрува употребата на овој учебник
5 - одд.
Македонски јазик за учениците од другите заедници кои наставата ја следат на албански и турски јазик
основно образование
автори: во постапка
издавач: МОН
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. се одобрува употребата на овој учебник
учебникот не е достапен за преземање
5 - одд.
Албански јазик
основно образование
автори: Џезми Рустеми, Ресуљ Бектеши
издавач: МОН
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 22-2402/1 од 26.04.2010 се одобрува употребата на овој учебник
5 - одд.
Турски Јазик
основно образование
автори: Актан Аго, Осман Емин
издавач: МОН
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 22-977/ 1 од 09.06.2011 се одобрува употребата на овој учебник
5 - одд.
Српски јазик
основно образование
автори: Добривоје Стошиќ, Снежана Велкова, Соња Лажетиќ Јовановска
издавач: МОН
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 22-1388/1 од 14.06.2012 се одобрува употребата на овој учебник
5 - одд.
Англиски јазик
основно образование
автори: во постапка
издавач: конкурсот е во тек
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. се одобрува употребата на овој учебник
учебникот не е достапен за преземање
5 - одд.
Математика
основно образование
автори: Karen Morrison
издавач: Арс Ламина
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 08-9083/1 од 25.07.2018 се одобрува употребата на овој учебник
учебникот не е достапен за преземање
5 - одд.
Природни науки
основно образование
автори: Alan Haigh, Deborah Roberts, and Geraldine Shaw
издавач: Арберија Дизајн
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. се одобрува употребата на овој учебник
учебникот не е достапен за преземање
5 - одд.
Општество
основно образование
автори: В.Митовска, О.Величковска, В.Гавриловска
издавач: МОН
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 22-2405/1 од 26.04.2010 се одобрува употребата на овој учебник
5 - одд.
Работа со компјутер и основи на програмирање
основно образование
автори: во постапка
издавач: МОН
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. се одобрува употребата на овој учебник
учебникот не е достапен за преземање
5 - одд.
Музичко образование
основно образование
автори: во постапка
издавач: МОН
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. се одобрува употребата на овој учебник
учебникот не е достапен за преземање
5 - одд.
Техничко образование
основно образование
автори: Благоја Николовски, Катерина Ѓеоргиева
издавач: МОН
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 22-2407/1 од 26.04.2010 се одобрува употребата на овој учебник
5 - одд.
Ликовно образование
основно образование
автори: Данчо Ордев, Игор Ордев
издавач: МОН
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 22-2326/1 од 21.04.2010 се одобрува употребата на овој учебник
5 - одд.
Физичко и здравствено образование
основно образование
автори: Патрик Поповски, Јадранка Поповски, Соња Димитровска
издавач: МОН
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 22-2403/1 од 26.04.2010 се одобрува употребата на овој учебник
5 - одд.
Јазик и култура на Власите (изборен)
основно образование
автори: Зоица Митрева, Верица Костова, Јана Михаилова
издавач: МОН
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 22-2325/1 од 21.04.2010 се одобрува употребата на овој учебник
5 - одд.
Јазик и култура на Бошњаците (изборен)
основно образование
автори: Изета Бабичиќ и Реџеп Шкријељ
издавач: МОН
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 22-47/1 од 13.01.2016 се одобрува употребата на овој учебник
5 - одд.
Јазик и култура на Ромите (изборен)
основно образование
автори: Трајко Петровски, Миранда Рамова
издавач: МОН
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 22-4647/1 од 25.08.2010 се одобрува употребата на овој учебник
5 - одд.
Македонски јазик
автор/и: Љубица Севдинска, Весна Настоска
Издавач: МОН
5 - одд.
Македонски јазик за учениците од другите заедници кои наставата ја следат на албански и турски јазик
автор/и: во постапка
Издавач: МОН
учебникот не е достапен за преземање
5 - одд.
Албански јазик
автор/и: Џезми Рустеми, Ресуљ Бектеши
Издавач: МОН
5 - одд.
Турски Јазик
автор/и: Актан Аго, Осман Емин
Издавач: МОН
5 - одд.
Српски јазик
автор/и: Добривоје Стошиќ, Снежана Велкова, Соња Лажетиќ Јовановска
Издавач: МОН
5 - одд.
Англиски јазик
автор/и: во постапка
Издавач: конкурсот е во тек
учебникот не е достапен за преземање
5 - одд.
Математика
автор/и: Karen Morrison
Издавач: Арс Ламина
учебникот не е достапен за преземање
5 - одд.
Природни науки
автор/и: Alan Haigh, Deborah Roberts, and Geraldine Shaw
Издавач: Арберија Дизајн
учебникот не е достапен за преземање
5 - одд.
Општество
автор/и: В.Митовска, О.Величковска, В.Гавриловска
Издавач: МОН
5 - одд.
Работа со компјутер и основи на програмирање
автор/и: во постапка
Издавач: МОН
учебникот не е достапен за преземање
5 - одд.
Музичко образование
автор/и: во постапка
Издавач: МОН
учебникот не е достапен за преземање
5 - одд.
Техничко образование
автор/и: Благоја Николовски, Катерина Ѓеоргиева
Издавач: МОН
5 - одд.
Ликовно образование
автор/и: Данчо Ордев, Игор Ордев
Издавач: МОН
5 - одд.
Физичко и здравствено образование
автор/и: Патрик Поповски, Јадранка Поповски, Соња Димитровска
Издавач: МОН
5 - одд.
Јазик и култура на Власите (изборен)
автор/и: Зоица Митрева, Верица Костова, Јана Михаилова
Издавач: МОН
5 - одд.
Јазик и култура на Бошњаците (изборен)
автор/и: Изета Бабичиќ и Реџеп Шкријељ
Издавач: МОН
5 - одд.
Јазик и култура на Ромите (изборен)
автор/и: Трајко Петровски, Миранда Рамова
Издавач: МОН