Четврто одделение - основно образование

Македонски јазик

4 одд.
основно образование
автори: во постапка
издавач: МОН
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. се одобрува употребата на овој учебник

Албански јазик

4 одд.
основно образование
автори: во постапка
издавач: МОН
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. се одобрува употребата на овој учебник

Турски jазик

4 одд.
основно образование
автори: во постапка
издавач: МОН
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. се одобрува употребата на овој учебник

Српски jазик

4 одд.
основно образование
автори: во постапка
издавач: МОН
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. се одобрува употребата на овој учебник

Босански јазик

4 одд.
основно образование
автори: во постапка
издавач: МОН
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. се одобрува употребата на овој учебник

Макодонски јазик за другите заедници

4 одд.
основно образование
автори: во постапка
издавач: МОН
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. се одобрува употребата на овој учебник

Математика

4 одд.
основно образование
автори: во постапка
издавач: МОН
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. се одобрува употребата на овој учебник

Природни науки

4 одд.
основно образование
автори: во постапка
издавач: МОН
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. се одобрува употребата на овој учебник

Историја и Опшество

4 одд.
основно образование
автори: во постапка
издавач: МОН
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. се одобрува употребата на овој учебник

Јазик и култура на Бошњаците (изборен)

4 одд.
основно образование
автори: Изета Бабичиќ, Реџеп Шкријељ
издавач: МОН
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 22-48/1 од 13.01.2016 се одобрува употребата на овој учебник
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 26-1265/1 се продолжува важноста на одлуката за одобрување и употреба на овој учебник

Јазик и култура на Власите (изборен)

4 одд.
основно образование
автори: Зоица Митрева, Верица Костова, Јана Михаилова
издавач: МОН
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 22-4034/1 од 29.06.2010 се одобрува употребата на овој учебник

Јазик и култура на Ромите (изборен)

4 одд.
основно образование
автори: Трајко Петровски, Миранда Рамова
издавач: МОН
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 22-4627/1 од 16.08.2010 се одобрува употребата на овој учебник
Четврто одделение - основно образование
4 - одд.
Македонски јазик
автор/и: во постапка
Издавач: МОН
4 - одд.
Албански јазик
автор/и: во постапка
Издавач: МОН
4 - одд.
Турски jазик
автор/и: во постапка
Издавач: МОН
4 - одд.
Српски jазик
автор/и: во постапка
Издавач: МОН
4 - одд.
Босански јазик
автор/и: во постапка
Издавач: МОН
4 - одд.
Макодонски јазик за другите заедници
автор/и: во постапка
Издавач: МОН
4 - одд.
Математика
автор/и: во постапка
Издавач: МОН
4 - одд.
Природни науки
автор/и: во постапка
Издавач: МОН
4 - одд.
Историја и Опшество
автор/и: во постапка
Издавач: МОН
4 - одд.
Јазик и култура на Бошњаците (изборен)
автор/и: Изета Бабичиќ, Реџеп Шкријељ
Издавач: МОН
4 - одд.
Јазик и култура на Власите (изборен)
автор/и: Зоица Митрева, Верица Костова, Јана Михаилова
Издавач: МОН
4 - одд.
Јазик и култура на Ромите (изборен)
автор/и: Трајко Петровски, Миранда Рамова
Издавач: МОН