Viti i katërt - arsimi i mesëm - gjimnaz

Gjuha dhe letërsia maqedonase

4 viti
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: lëndët e përbashkëta - gjimnazi IV
autorë:Venko Andonovski, Marjan Markovikj, Gligor Stojkovski
botues: Kultura
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. 11-4081/1 од 27.04.2004 miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Gjuha dhe letërsia maqedonase

4 viti
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: lëndët e përbashkëta - gjimnazi IV
autorë:Stojka Bojkovska, Liljana Minova-Gjurkova, Dimitar Pandev, Zhivko Tsvetkovski, Natasha Avramovska, Loreta Georgievska Јakovleva
botues: Prosvetno Delo
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. 11-4082/1 од 27.04.2004 miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Gjuha maqedonase për nxënësit e komuniteteve tjera

4 viti
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: lëndët e përbashkëta - gjimnazi IV
autorë:Matilda Kovacheva, Fahrije Morina
botues: Prosvetno Delo
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. 11-4091/1 од 28.07.2004 miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Gjuha maqedonase për nxënësit e komuniteteve tjera

4 viti
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: lëndët e përbashkëta - gjimnazi IV
autorë:Militsa Petrushevska, Agim Morina, Bratitsa Kotevska
botues: Makedonska Iskra
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. 11-4092/1 од 28.07.2004 miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Gjuha dhe letërsia shqipe

4 viti
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: lëndët e përbashkëta - gjimnazi IV
autorë:Ali Aliu, Shaban Sinani, Imer Chiraku, Ardijan Marashi, Idriz Metani
botues: Albas
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. 11-4094/1 од 28.07.2004 miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Gjuha dhe letërsia shqipe

4 viti
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: lëndët e përbashkëta - gjimnazi IV
autorë:Aslan Hamiti, Nehas Sopaj
botues: Prosvetno Delo
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. 11-4093/1 од 28.07.2004 miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Gjuha dhe letërsia shqipe

4 viti
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: lëndët e përbashkëta - gjimnazi IV
autorë:Aslan Hamiti, Zekjrja Neziri, Agim Ljeka
botues: Prosvetno Delo
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. 11-7204/1 од 16.12.2004 miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Gjuha dhe letërsia turke

4 viti
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: lëndët e përbashkëta - gjimnazi IV
autorë:Hamdi Hasan, Zeki Gurel
botues: Prosvetno Delo
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. 11-4097/1 од 28.07.2004 miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Gjuha angleze (gjuha e parë e huaj)

4 viti
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: lëndët e përbashkëta - gjimnazi IV
autorë:FOCUS 4 - Sue Kay, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw, Beata Trapnell
botues: St.Dzordz
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. 22-807/1 од 13.06.2018 miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Gjuha frënge (gjuhë e dytë e huaj)

4 viti
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: lëndët e përbashkëta - gjimnazi IV
autorë:AGENDA 4 B1.2 - Murielle Bidault, Gabirelle Chort, Fanny Cablan, Frederique Treffandier
botues: Ars Lamina
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. 22-808/1 од 13.06.2018 miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Gjuha gjermane (gjuhë e dytë e huaj)

4 viti
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: lëndët e përbashkëta - gjimnazi IV
autorë:BESTE FREUNDE B1.2 - Manuela Georgiakaki, Elisabeth Graf-Reimann, Anja Shumann, Cristiane Seuthe
botues: Arberija Dizajn
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. 22-809/1 од 13.06.2018 miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Gjuha italiane (gjuhë e dytë e huaj)

4 viti
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: lëndët e përbashkëta - gjimnazi IV
autorë:SPAZIO ITALIA 3 (V1) - Maria Gloria Tommasini, Mimma Flavia Diaco
botues: Ars Lamina
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. 22-896/1 од 26.06.2018 miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Matematika

4 viti
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: lëndët e përbashkëta - gjimnazi IV
autorë:Veritsa Bakeva, Borivoje Miladinovikj
botues: Albi
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. 11-4095/1 од 28.07.2004 miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Matematika

4 viti
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: lëndët e përbashkëta - gjimnazi IV
autorë:Јordanka Miteva,Vesna Manova Erakovikj, Liljana Gribovska-Popovikj i Frosina Mitrusheva
botues: Prosvetno Delo
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. 11-4096/1 од 28.07.2004 miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Filozofia

4 viti
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: lëndët e përbashkëta - gjimnazi IV
autorë:Kiril Temkov i Stefan Sidovski
botues: Prosvetno Delo
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. 11-4558/1 од 18.08.2004 miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor
Teksti shkollor është në ryshqirtim

Filozofia

4 viti
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: lëndët e përbashkëta - gjimnazi IV
autorë:Bajram Selmani
botues: Prosvetno Delo
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. 11-4559/1 од 18.08.2004 miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Literatura krahasuese

4 viti
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: gjuhësor artistik - com.A - IV
autorë:Sanja Stojmenska-Elzeser, Valentina Mironska-Hristovska, Natasha Avramovska, Loreta Georgievska-Јakovleva
botues: Prosvetno Delo
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. 11-6259/1 од 03.11.2004 miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Logjika

4 viti
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: shoqëror humanistik - com.A - IV
autorë:Violeta Panzova
botues: Prosvetno Delo
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. 11-6258/1 од 03.11.2004 miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Kimia

4 viti
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: matematiko-natyror - kom. B - IV
autorë:Slobotka Aleksovska, Kiro Stojanoski
botues: Prosvetno Delo
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. 11-6256/1 од 03.11.2004 miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Biologjia

4 viti
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: matematiko-natyror - kom. B - IV
autorë:Olgitsa Sarakinova, Dragitsa Trajanovska, Sofija Achkovska
botues: Prosvetno Delo
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. 11-6257/1 од 03.11.2004 miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Fizika

4 viti
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: matematiko-natyror - kom. A - IV
autorë:Aleksandar Andonovski, Done Gershanov, Zora Mitrevska, Stanoe Stojmenov i Oliver Zajko
botues: Prosvetno Delo
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. 11-6254/1 од 03.11.2004 miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Fizika

4 viti
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: matematiko-natyror - kom. B - IV
autorë:Andonovska Nevenka, Gershanovski Done, Stojmenov Stanoe, Zakov Oliver
botues: Prosvetno Delo
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. 11-6255/1 од 03.11.2004 miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Analiza matematikore

4 viti
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: matematiko-natyror - kom. A - IV
autorë:Nikita Shekutkovski, Igor Dimovski
botues: Prosvetno Delo
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. 11-6615/1 од 22.11.2004 miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Analiza matematikore

4 viti
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: matematiko-natyror - kom. A - IV
autorë:Kostadin Trenchevski, Biljana Krsteva, Gligor Trenchevski, Snezhana Zdravevska
botues: Prosvetno Delo
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. 11-6616/1 од 22.11.2004 miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Ekonomia

4 viti
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: shoqëror humanistik - com.A - IV
autorë:Lila Dameska
botues: Prosvetno Delo
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. 11-6617/1 од 22.11.2004 miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Gjuha klasike - gjuha latine

4 viti
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: gjuhësor artistik - com.A - IV
autorë:Ljubinka Basotova
botues: Prosvetno Delo
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. 11-6619/1 од 22.11.2004 miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Gjuha klasike - gjuha latine në gjuhën mësimore shqipe

4 viti
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: gjuhësor artistik - com.A - IV
autorë:Sabri Saliu
botues: Chabej
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. 11-6620/1 од 22.11.2004 miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Menaxhimi

4 viti
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: shoqëror humanistik - com.A - IV
autorë:Bobek Shuklev, Maja Shukleva
botues: Prosvetno Delo
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. 11-7205/1 од 16.12.2004 miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Historia

4 viti
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: shoqëror humanistik kom.B - IV
autorë:Darinka Petreska, Violeta Achkoska , Margarita Peshevska
botues: Tabernakul
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. 11-4561/1 од 18.08.2005 miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Psikologjia

4 viti
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: gjuhësor artistik - kom.B - IV
autorë:Lulzim Murtezani
botues: Chabej
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. 11-4560/1 од 18.08.2005 miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Historia

4 viti
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: shoqëror humanistik - com.A - IV
autorë:Darinka Petreska, Violeta Achkoska, Margarita Peshevska
botues: Tabernakul
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. 11-4561/1 од 18.08.2005 miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Psikologjia

4 viti
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: shoqëror humanistik kom.B - IV
autorë:Lulzim Murtezani
botues: Chabej
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. 11-4560/1 од 18.08.2005 miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Sociologjia

4 viti
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: shoqëror humanistik kom.B - IV
autorë:Nelko Stojanovski,Zoran Mateski,Ksenofon Ugrinovski
botues: Prosvetno Delo
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. 11-4562/1 од 18.08.2005 miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Sociologjia

4 viti
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: shoqëror humanistik kom.B - IV
autorë:Ilo Trajkovski, Trajan Krsteski, Zoran Petrushevski
botues: Gotsmar
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. 11-4563/1 од 18.08.2005 miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Psikologjia

4 viti
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: gjuhësor artistik - com.A - IV
autorë:Ljuljzim Murtezani
botues: Chabej
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. 11-4560/1 од 18.08.2005 miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Arti muzikor

4 viti
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: gjuhësor artistik - kom.B - IV
autorë:Suzana Tnokova Kuzmanovska
botues: MASH
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. 22-4028/1 од 29.06.2010 miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Arti figurativ

4 viti
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: gjuhësor artistik - kom.B - IV
autorë:Dancho Ordev
botues: Prosvetno Delo
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. 11-6260/1 од 03.11.2004 miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Gjuha frënge - gjuhë e tretë e huaj (zgjedhore)

4 viti
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: gjuhësor artistik - com.A - IV
autorë:TAXI 2 Robert Menand
botues: Prosvetno Delo
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. 11-4564/1 од 18.08.2005 miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Gjuhë gjermane, gjuhë e tretë e huaj (zgjedhore)

4 viti
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: gjuhësor artistik - com.A - IV
autorë:DELFIN Hartmut Aufderstraβe, Jutta Műller, Thomas Storz
botues: Prosvetno Delo
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. 11-6261/1 од 03.11.2004 miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Gjuhë italiane, gjuhë e tretë e huaj (zgjedhore)

4 viti
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: gjuhësor artistik - com.A - IV
autorë:PROGETTO ITALIANO 2 T.Marin, S.Magnelli
botues: Prosvetno Delo
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. 11-6262/1 од 03.11.2004 miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor
Viti i katërt - arsimi i mesëm - gjimnaz
4 - viti
Gjuha dhe letërsia maqedonase
autorë:Venko Andonovski, Marjan Markovikj, Gligor Stojkovski
botues: Kultura
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: lëndët e përbashkëta - gjimnazi IV
4 - viti
Gjuha dhe letërsia maqedonase
autorë:Stojka Bojkovska, Liljana Minova-Gjurkova, Dimitar Pandev, Zhivko Tsvetkovski, Natasha Avramovska, Loreta Georgievska Јakovleva
botues: Prosvetno Delo
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: lëndët e përbashkëta - gjimnazi IV
4 - viti
Gjuha maqedonase për nxënësit e komuniteteve tjera
autorë:Matilda Kovacheva, Fahrije Morina
botues: Prosvetno Delo
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: lëndët e përbashkëta - gjimnazi IV
4 - viti
Gjuha maqedonase për nxënësit e komuniteteve tjera
autorë:Militsa Petrushevska, Agim Morina, Bratitsa Kotevska
botues: Makedonska Iskra
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: lëndët e përbashkëta - gjimnazi IV
4 - viti
Gjuha dhe letërsia shqipe
autorë:Ali Aliu, Shaban Sinani, Imer Chiraku, Ardijan Marashi, Idriz Metani
botues: Albas
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: lëndët e përbashkëta - gjimnazi IV
4 - viti
Gjuha dhe letërsia shqipe
autorë:Aslan Hamiti, Nehas Sopaj
botues: Prosvetno Delo
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: lëndët e përbashkëta - gjimnazi IV
4 - viti
Gjuha dhe letërsia shqipe
autorë:Aslan Hamiti, Zekjrja Neziri, Agim Ljeka
botues: Prosvetno Delo
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: lëndët e përbashkëta - gjimnazi IV
4 - viti
Gjuha dhe letërsia turke
autorë:Hamdi Hasan, Zeki Gurel
botues: Prosvetno Delo
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: lëndët e përbashkëta - gjimnazi IV
4 - viti
Gjuha angleze (gjuha e parë e huaj)
autorë:FOCUS 4 - Sue Kay, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw, Beata Trapnell
botues: St.Dzordz
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: lëndët e përbashkëta - gjimnazi IV
4 - viti
Gjuha frënge (gjuhë e dytë e huaj)
autorë:AGENDA 4 B1.2 - Murielle Bidault, Gabirelle Chort, Fanny Cablan, Frederique Treffandier
botues: Ars Lamina
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: lëndët e përbashkëta - gjimnazi IV
4 - viti
Gjuha gjermane (gjuhë e dytë e huaj)
autorë:BESTE FREUNDE B1.2 - Manuela Georgiakaki, Elisabeth Graf-Reimann, Anja Shumann, Cristiane Seuthe
botues: Arberija Dizajn
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: lëndët e përbashkëta - gjimnazi IV
4 - viti
Gjuha italiane (gjuhë e dytë e huaj)
autorë:SPAZIO ITALIA 3 (V1) - Maria Gloria Tommasini, Mimma Flavia Diaco
botues: Ars Lamina
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: lëndët e përbashkëta - gjimnazi IV
4 - viti
Matematika
autorë:Veritsa Bakeva, Borivoje Miladinovikj
botues: Albi
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: lëndët e përbashkëta - gjimnazi IV
4 - viti
Matematika
autorë:Јordanka Miteva,Vesna Manova Erakovikj, Liljana Gribovska-Popovikj i Frosina Mitrusheva
botues: Prosvetno Delo
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: lëndët e përbashkëta - gjimnazi IV
4 - viti
Filozofia
autorë:Kiril Temkov i Stefan Sidovski
botues: Prosvetno Delo
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: lëndët e përbashkëta - gjimnazi IV
Teksti shkollor është në ryshqirtim
4 - viti
Filozofia
autorë:Bajram Selmani
botues: Prosvetno Delo
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: lëndët e përbashkëta - gjimnazi IV
4 - viti
Literatura krahasuese
autorë:Sanja Stojmenska-Elzeser, Valentina Mironska-Hristovska, Natasha Avramovska, Loreta Georgievska-Јakovleva
botues: Prosvetno Delo
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: gjuhësor artistik - com.A - IV
4 - viti
Logjika
autorë:Violeta Panzova
botues: Prosvetno Delo
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: shoqëror humanistik - com.A - IV
4 - viti
Kimia
autorë:Slobotka Aleksovska, Kiro Stojanoski
botues: Prosvetno Delo
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: matematiko-natyror - kom. B - IV
4 - viti
Biologjia
autorë:Olgitsa Sarakinova, Dragitsa Trajanovska, Sofija Achkovska
botues: Prosvetno Delo
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: matematiko-natyror - kom. B - IV
4 - viti
Fizika
autorë:Aleksandar Andonovski, Done Gershanov, Zora Mitrevska, Stanoe Stojmenov i Oliver Zajko
botues: Prosvetno Delo
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: matematiko-natyror - kom. A - IV
4 - viti
Fizika
autorë:Andonovska Nevenka, Gershanovski Done, Stojmenov Stanoe, Zakov Oliver
botues: Prosvetno Delo
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: matematiko-natyror - kom. B - IV
4 - viti
Analiza matematikore
autorë:Nikita Shekutkovski, Igor Dimovski
botues: Prosvetno Delo
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: matematiko-natyror - kom. A - IV
4 - viti
Analiza matematikore
autorë:Kostadin Trenchevski, Biljana Krsteva, Gligor Trenchevski, Snezhana Zdravevska
botues: Prosvetno Delo
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: matematiko-natyror - kom. A - IV
4 - viti
Ekonomia
autorë:Lila Dameska
botues: Prosvetno Delo
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: shoqëror humanistik - com.A - IV
4 - viti
Gjuha klasike - gjuha latine
autorë:Ljubinka Basotova
botues: Prosvetno Delo
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: gjuhësor artistik - com.A - IV
4 - viti
Gjuha klasike - gjuha latine në gjuhën mësimore shqipe
autorë:Sabri Saliu
botues: Chabej
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: gjuhësor artistik - com.A - IV
4 - viti
Menaxhimi
autorë:Bobek Shuklev, Maja Shukleva
botues: Prosvetno Delo
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: shoqëror humanistik - com.A - IV
4 - viti
Historia
autorë:Darinka Petreska, Violeta Achkoska , Margarita Peshevska
botues: Tabernakul
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: shoqëror humanistik kom.B - IV
4 - viti
Psikologjia
autorë:Lulzim Murtezani
botues: Chabej
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: gjuhësor artistik - kom.B - IV
4 - viti
Historia
autorë:Darinka Petreska, Violeta Achkoska, Margarita Peshevska
botues: Tabernakul
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: shoqëror humanistik - com.A - IV
4 - viti
Psikologjia
autorë:Lulzim Murtezani
botues: Chabej
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: shoqëror humanistik kom.B - IV
4 - viti
Sociologjia
autorë:Nelko Stojanovski,Zoran Mateski,Ksenofon Ugrinovski
botues: Prosvetno Delo
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: shoqëror humanistik kom.B - IV
4 - viti
Sociologjia
autorë:Ilo Trajkovski, Trajan Krsteski, Zoran Petrushevski
botues: Gotsmar
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: shoqëror humanistik kom.B - IV
4 - viti
Psikologjia
autorë:Ljuljzim Murtezani
botues: Chabej
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: gjuhësor artistik - com.A - IV
4 - viti
Arti muzikor
autorë:Suzana Tnokova Kuzmanovska
botues: MASH
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: gjuhësor artistik - kom.B - IV
4 - viti
Arti figurativ
autorë:Dancho Ordev
botues: Prosvetno Delo
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: gjuhësor artistik - kom.B - IV
4 - viti
Gjuha frënge - gjuhë e tretë e huaj (zgjedhore)
autorë:TAXI 2 Robert Menand
botues: Prosvetno Delo
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: gjuhësor artistik - com.A - IV
4 - viti
Gjuhë gjermane, gjuhë e tretë e huaj (zgjedhore)
autorë:DELFIN Hartmut Aufderstraβe, Jutta Műller, Thomas Storz
botues: Prosvetno Delo
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: gjuhësor artistik - com.A - IV
4 - viti
Gjuhë italiane, gjuhë e tretë e huaj (zgjedhore)
autorë:PROGETTO ITALIANO 2 T.Marin, S.Magnelli
botues: Prosvetno Delo
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: gjuhësor artistik - com.A - IV