Шесто одделение - основно образование

Македонски јазик

6 одд.
основно образование
автори: Снежана Велкова, Соња Јовановска
издавач: МОН
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 22-993/1 од 13.06.2011 се одобрува употребата на овој учебник
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 26-508/1 од 12.03.2020 се продолжува важноста на одлуката за одобрување и употреба на овој учебник

Македонски јазик за учениците од другите заедници кои наставата ја следат на албански и турски јазик

6 одд.
основно образование
автори: во постапка
издавач: МОН
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. се одобрува употребата на овој учебник

Српски јазик

6 одд.
основно образование
автори: Ненад Вујадиновиќ, Марина Маркоска и Григориј Маркоски
издавач: МОН
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 23-1386/1 од 10.11.2015 се одобрува употребата на овој учебник

Турски Јазик

6 одд.
основно образование
автори: Осман Емин
издавач: МОН
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 22-996/1 од 13.06.2011 се одобрува употребата на овој учебник

Албански јазик

6 одд.
основно образование
автори: Аслан Хамити, Исмаил Хамити
издавач: МОН
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 22-991/1 од 13.06.2011 се одобрува употребата на овој учебник
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 26-125/1 од 29. 01. 2020 се продолжува важноста на одлуката за одобрување и употреба на овој учебник

Италијански јазик (втор странски јазик)

6 одд.
основно образование
автори: RAGAZZI IN RETE A1 - Marco Mezzadri, Paolo E.Balboni
издавач: Арс Студио Тамара ДООЕЛ
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 22-891/1 од 26.06.2018 се одобрува употребата на овој учебник

Математика

6 одд.
основно образование
автори: Karen Morrison
издавач: Арс Ламина
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 23-919/1 од 23.07.2015 се одобрува употребата на овој учебник
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 08-9082/1 од 25.07.2018 се продолжува важноста на одлуката за одобрување и употреба на овој учебник

Природни науки

6 одд.
основно образование
автори: Alan Haigh, Deborah Roberts, and Geraldine Shaw
издавач: Арберија Дизајн
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 23-585/1 од 22.05.2018 се одобрува употребата на овој учебник
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 08-9059/1 од 25.07.2018 се продолжува важноста на одлуката за одобрување и употреба на овој учебник

Историја

6 одд.
основно образование
автори: Коста Аџиевски, Даринка Петреска, Виолета Ачоска, Ванчо Ѓорѓиев, Воислав Саракински
издавач: МОН
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 22-1454/1 од 31.08.2011 се одобрува употребата на овој учебник

Географија

6 одд.
основно образование
автори: Бети Стаменкоска Трајкоска
издавач: МОН
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 23-1442/1 од 27.11.2015 се одобрува употребата на овој учебник

Техничко образование

6 одд.
основно образование
автори: Благоја Николовски
издавач: МОН
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 22-1266/1 од 13.07.2011 се одобрува употребата на овој учебник

Музичко образование

6 одд.
основно образование
автори: Фроска Сапунџиева,Веселинка Маџарова,Фљурим Зуљфија
издавач: МОН
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. се одобрува употребата на овој учебник

Физичко и здравствено образование

6 одд.
основно образование
автори: Патрик Поповски
издавач: МОН
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 22-994/1 од 13.06.2011 се одобрува употребата на овој учебник

Ликовно образование

6 одд.
основно образование
автори: Марија Николоска Нанаевска, Никола Нанаевски
издавач: МОН
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 22-1455/1 од 31.08.2011 се одобрува употребата на овој учебник

Етика на религии (изборен)

6 одд.
основно образование
автори: Петко Златевски
издавач: МОН
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 22-4031/1 од 29.06.2010 се одобрува употребата на овој учебник
Учебникот е на ревизија

Етика на религии (изборен)

6 одд.
основно образование
автори: Насер Рамадани
издавач: МОН
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 22-4032/1 од 29.06.2010 се одобрува употребата на овој учебник
Учебникот е на ревизија

Запознавање на религиите (изборен)

6 одд.
основно образование
автори: Билјана Шотаровска, Татјана Ѓорѓиевска
издавач: МОН
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 10-1265/1 од 17.03.2010 се одобрува употребата на овој учебник

Класична култура во Европската цивилизација (изборен)

6 одд.
основно образование
автори: Весна Димовска, Весна Томовска
издавач: МОН
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 22-4101/1 од 06.07.2010 се одобрува употребата на овој учебник

Јазик и култура на Власите (изборен)

6 одд.
основно образование
автори: Зоица Митрева, Верица Костова, Јана Михаилова
издавач: МОН
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 22-1221/1 од 07.07.2011 се одобрува употребата на овој учебник

Јазик и култура на Бошњаците (изборен)

6 одд.
основно образование
автори: Адем Реџиќ, Ѓулсума Дациќ Реџиќ
издавач: МОН
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 22-992/1 од 13.06.2011 се одобрува употребата на овој учебник
Шесто одделение - основно образование
6 - одд.
Македонски јазик
автор/и: Снежана Велкова, Соња Јовановска
Издавач: МОН
6 - одд.
Македонски јазик за учениците од другите заедници кои наставата ја следат на албански и турски јазик
автор/и: во постапка
Издавач: МОН
6 - одд.
Српски јазик
автор/и: Ненад Вујадиновиќ, Марина Маркоска и Григориј Маркоски
Издавач: МОН
6 - одд.
Турски Јазик
автор/и: Осман Емин
Издавач: МОН
6 - одд.
Албански јазик
автор/и: Аслан Хамити, Исмаил Хамити
Издавач: МОН
6 - одд.
Италијански јазик (втор странски јазик)
автор/и: RAGAZZI IN RETE A1 - Marco Mezzadri, Paolo E.Balboni
Издавач: Арс Студио Тамара ДООЕЛ
6 - одд.
Математика
автор/и: Karen Morrison
Издавач: Арс Ламина
6 - одд.
Природни науки
автор/и: Alan Haigh, Deborah Roberts, and Geraldine Shaw
Издавач: Арберија Дизајн
6 - одд.
Историја
автор/и: Коста Аџиевски, Даринка Петреска, Виолета Ачоска, Ванчо Ѓорѓиев, Воислав Саракински
Издавач: МОН
6 - одд.
Географија
автор/и: Бети Стаменкоска Трајкоска
Издавач: МОН
6 - одд.
Техничко образование
автор/и: Благоја Николовски
Издавач: МОН
6 - одд.
Музичко образование
автор/и: Фроска Сапунџиева,Веселинка Маџарова,Фљурим Зуљфија
Издавач: МОН
6 - одд.
Физичко и здравствено образование
автор/и: Патрик Поповски
Издавач: МОН
6 - одд.
Ликовно образование
автор/и: Марија Николоска Нанаевска, Никола Нанаевски
Издавач: МОН
6 - одд.
Етика на религии (изборен)
автор/и: Петко Златевски
Издавач: МОН
Учебникот е на ревизија
6 - одд.
Етика на религии (изборен)
автор/и: Насер Рамадани
Издавач: МОН
Учебникот е на ревизија
6 - одд.
Запознавање на религиите (изборен)
автор/и: Билјана Шотаровска, Татјана Ѓорѓиевска
Издавач: МОН
6 - одд.
Класична култура во Европската цивилизација (изборен)
автор/и: Весна Димовска, Весна Томовска
Издавач: МОН
6 - одд.
Јазик и култура на Власите (изборен)
автор/и: Зоица Митрева, Верица Костова, Јана Михаилова
Издавач: МОН
6 - одд.
Јазик и култура на Бошњаците (изборен)
автор/и: Адем Реџиќ, Ѓулсума Дациќ Реџиќ
Издавач: МОН