Осмо одделение - основно образование

Македонски јазик

8 одд.
основно образование
автори: Снежана Велкова, Соња Јовановска
издавач: МОН
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 10-1634/1 од 19.06.2009 се одобрува употребата на овој учебник

Македонски јазик

8 одд.
основно образование
автори: Томе Богдановски
издавач: МОН
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 10-1632/1 од 19.06.2009 се одобрува употребата на овој учебник

Македонски јазик

8 одд.
основно образование
автори: Д-р Стојка Бојковска, М-р Димитар Пандев, Гордана Алексова, Д-р Косара Гочкова
издавач: МОН
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. се одобрува употребата на овој учебник

Македонски јазик за учениците од другите заедници кои наставата ја следат на албански и турски јазик

8 одд.
основно образование
автори: во постапка
издавач: МОН
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. се одобрува употребата на овој учебник

Албански јазик

8 одд.
основно образование
автори: Зихни Османи, Фејзи Бојку
издавач: МОН
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 10-1618/1 од 19.06.2009 се одобрува употребата на овој учебник

Албански јазик

8 одд.
основно образование
автори: Рита Петро, Наташа Пепивани, Аделина Черпија
издавач: МОН
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. "10-1619/1 од 19.06.2009 се одобрува употребата на овој учебник

Турски Јазик

8 одд.
основно образование
автори: Осман Емин
издавач: МОН
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 22-4038/1 од 29.06.2010 се одобрува употребата на овој учебник

Српски јазик

8 одд.
основно образование
автори: Добривоје Стошиќ, Снежана Велкова, Соња Лажетиќ Јовановска
издавач: МОН
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 22-1389/3 од 25.09.2012 се одобрува употребата на овој учебник

Англиски јазик (прв странски јазик)

8 одд.
основно образование
автори: -
издавач: конкурсот е во тек
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. се одобрува употребата на овој учебник

Француски јазик (втор странски јазик)

8 одд.
основно образование
автори: -
издавач: конкурсот е во тек
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. се одобрува употребата на овој учебник

Германски јазик (втор странски јазик)

8 одд.
основно образование
автори: -
издавач: конкурсот е во тек
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. се одобрува употребата на овој учебник

Руски јазик (втор странски јазик)

8 одд.
основно образование
автори: -
издавач: конкурсот е во тек
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. се одобрува употребата на овој учебник

Италијански јазик (втор странски јазик)

8 одд.
основно образование
автори: PROGETTO ITALIANO JUNIOR 2 - T.Marin, A.Albano
издавач: Просветно Дело
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 22-889/1 од 26.06.2018 се одобрува употребата на овој учебник

Математика

8 одд.
основно образование
автори: Sue Pemberton, Patrick Kivlin and Paul Winters
издавач: Арс Ламина
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 08-9085/1 од 25.07.2018 се одобрува употребата на овој учебник

Математика - придружен дидактички и работен материјал

8 одд.
основно образование
автори: Andrew Manning , Sue Pemberton, Patrick Kivlin and Paul Winters
издавач: Арс Ламина
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. се одобрува употребата на овој учебник

Физика

8 одд.
основно образование
автори: Mary Jones,Diane Fellowes-Freeman and David Sang
издавач: Арберија Дизајн
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 08-9086/1 oд 25.07.2018 се одобрува употребата на овој учебник

Физика - придружен дидактички и работен материјал

8 одд.
основно образование
автори: Mary Jones,Diane Fellowes-Freeman and David Sang
издавач: Арберија Дизајн
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. се одобрува употребата на овој учебник

Биологија

8 одд.
основно образование
автори: Mary Jones,Diane Fellowes-Freeman and David Sang
издавач: Арберија Дизајн
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 08-9065/1 од 25.07.2018 се одобрува употребата на овој учебник

Биологија - придружен дидактички и работен материјал

8 одд.
основно образование
автори: Mary Jones,Diane Fellowes-Freeman and David Sang
издавач: Арберија Дизајн
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. се одобрува употребата на овој учебник

Хемија - придружен дидактички и работен материјал

8 одд.
основно образование
автори: Kevin Lancaster, Ann Fullick, Richard Fosbery, Viv Newman, Roger Norris, Lawrie Rayan and Mike Wooster
издавач: Арс Ламина
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. се одобрува употребата на овој учебник

Историја

8 одд.
основно образование
автори: Акад.Блаже Ристовски, Д-р Шукри Рахими, Д-р Симо Младеновски, Д-р Тодор Чепреганов, Д-р Стојан Киселиновски
издавач: Алби
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 10-1764/1 од 19.08.2005 се одобрува употребата на овој учебник

Хемија

8 одд.
основно образование
автори: Darren Forbes,Richard Fosbery,Ann Fullick,Viv Newman,Roger Norris and Lawrie Ryan
издавач: Арс Ламина
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 08-9070/1 од 25.07.2018 се одобрува употребата на овој учебник

Историја

8 одд.
основно образование
автори: Д-р Виолета Ачкоска, Д-р Ванчо Ѓеоргиев, Д-р Фејзула Шабани, Д-р Далибор Јовановски
издавач: Табернакул
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 10-1761/1 од 18.08.2005 се одобрува употребата на овој учебник

Граѓанско образование

8 одд.
основно образование
автори: Билјана Шотаровска, Татјана Ѓорѓиевска
издавач: МОН
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. се одобрува употребата на овој учебник

Географија

8 одд.
основно образование
автори: Коле Павлов, Ѓорѓи Павловски
издавач: МОН
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. се одобрува употребата на овој учебник

Физичко и здравствено образование

8 одд.
основно образование
автори: Маријан Карапанџевски, Лидија Белческа Карапанџевска
издавач: МОН
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 10-1266/1 од 17.03.2010 се одобрува употребата на овој учебник

Музичко образование

8 одд.
основно образование
автори: Фроска Сапунџиева,Веселинка Маџарова,Фљурим Зуљфија
издавач: МОН
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. се одобрува употребата на овој учебник

Ликовно образование

8 одд.
основно образование
автори: Данчо Ордев
издавач: МОН
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. "10-1611/1 од 19.06.2009 " се одобрува употребата на овој учебник

Албански јазик и книжевност (изборен)

8 одд.
основно образование
автори: Д-р Аслан Хамити, М-р Исмаил Хамити
издавач: Просветно Дело
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 10-1517/1 од 04.07.2006 се одобрува употребата на овој учебник

Јазик и култура на Власите (изборен)

8 одд.
основно образование
автори: Зоица Митрева, Верица Костова, Јана Михаилова
издавач: МОН
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 22-1535/1 од 14.10.2016 се одобрува употребата на овој учебник
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 26-363/10 од 11.05.2021 се продолжува важноста на одлуката за одобрување и употреба на овој учебник

Јазик и култура на Бошњаците (изборен)

8 одд.
основно образование
автори: м-р Изета Бабачиќ-Даздаревиќ, Ќама Амети-Кујовиќ, Јусуф Чоловиќ
издавач: МОН
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 22-1696/1 од 21.12.2016 се одобрува употребата на овој учебник
Осмо одделение - основно образование
8 - одд.
Македонски јазик
автор/и: Снежана Велкова, Соња Јовановска
Издавач: МОН
8 - одд.
Македонски јазик
автор/и: Томе Богдановски
Издавач: МОН
8 - одд.
Македонски јазик
автор/и: Д-р Стојка Бојковска, М-р Димитар Пандев, Гордана Алексова, Д-р Косара Гочкова
Издавач: МОН
8 - одд.
Македонски јазик за учениците од другите заедници кои наставата ја следат на албански и турски јазик
автор/и: во постапка
Издавач: МОН
8 - одд.
Албански јазик
автор/и: Зихни Османи, Фејзи Бојку
Издавач: МОН
8 - одд.
Албански јазик
автор/и: Рита Петро, Наташа Пепивани, Аделина Черпија
Издавач: МОН
8 - одд.
Турски Јазик
автор/и: Осман Емин
Издавач: МОН
8 - одд.
Српски јазик
автор/и: Добривоје Стошиќ, Снежана Велкова, Соња Лажетиќ Јовановска
Издавач: МОН
8 - одд.
Англиски јазик (прв странски јазик)
автор/и: -
Издавач: конкурсот е во тек
8 - одд.
Француски јазик (втор странски јазик)
автор/и: -
Издавач: конкурсот е во тек
8 - одд.
Германски јазик (втор странски јазик)
автор/и: -
Издавач: конкурсот е во тек
8 - одд.
Руски јазик (втор странски јазик)
автор/и: -
Издавач: конкурсот е во тек
8 - одд.
Италијански јазик (втор странски јазик)
автор/и: PROGETTO ITALIANO JUNIOR 2 - T.Marin, A.Albano
Издавач: Просветно Дело
8 - одд.
Математика
автор/и: Sue Pemberton, Patrick Kivlin and Paul Winters
Издавач: Арс Ламина
8 - одд.
Математика - придружен дидактички и работен материјал
автор/и: Andrew Manning , Sue Pemberton, Patrick Kivlin and Paul Winters
Издавач: Арс Ламина
8 - одд.
Физика
автор/и: Mary Jones,Diane Fellowes-Freeman and David Sang
Издавач: Арберија Дизајн
8 - одд.
Физика - придружен дидактички и работен материјал
автор/и: Mary Jones,Diane Fellowes-Freeman and David Sang
Издавач: Арберија Дизајн
8 - одд.
Биологија
автор/и: Mary Jones,Diane Fellowes-Freeman and David Sang
Издавач: Арберија Дизајн
8 - одд.
Биологија - придружен дидактички и работен материјал
автор/и: Mary Jones,Diane Fellowes-Freeman and David Sang
Издавач: Арберија Дизајн
8 - одд.
Хемија - придружен дидактички и работен материјал
автор/и: Kevin Lancaster, Ann Fullick, Richard Fosbery, Viv Newman, Roger Norris, Lawrie Rayan and Mike Wooster
Издавач: Арс Ламина
8 - одд.
Историја
автор/и: Акад.Блаже Ристовски, Д-р Шукри Рахими, Д-р Симо Младеновски, Д-р Тодор Чепреганов, Д-р Стојан Киселиновски
Издавач: Алби
8 - одд.
Хемија
автор/и: Darren Forbes,Richard Fosbery,Ann Fullick,Viv Newman,Roger Norris and Lawrie Ryan
Издавач: Арс Ламина
8 - одд.
Историја
автор/и: Д-р Виолета Ачкоска, Д-р Ванчо Ѓеоргиев, Д-р Фејзула Шабани, Д-р Далибор Јовановски
Издавач: Табернакул
8 - одд.
Граѓанско образование
автор/и: Билјана Шотаровска, Татјана Ѓорѓиевска
Издавач: МОН
8 - одд.
Географија
автор/и: Коле Павлов, Ѓорѓи Павловски
Издавач: МОН
8 - одд.
Физичко и здравствено образование
автор/и: Маријан Карапанџевски, Лидија Белческа Карапанџевска
Издавач: МОН
8 - одд.
Музичко образование
автор/и: Фроска Сапунџиева,Веселинка Маџарова,Фљурим Зуљфија
Издавач: МОН
8 - одд.
Ликовно образование
автор/и: Данчо Ордев
Издавач: МОН
8 - одд.
Албански јазик и книжевност (изборен)
автор/и: Д-р Аслан Хамити, М-р Исмаил Хамити
Издавач: Просветно Дело
8 - одд.
Јазик и култура на Власите (изборен)
автор/и: Зоица Митрева, Верица Костова, Јана Михаилова
Издавач: МОН
8 - одд.
Јазик и култура на Бошњаците (изборен)
автор/и: м-р Изета Бабачиќ-Даздаревиќ, Ќама Амети-Кујовиќ, Јусуф Чоловиќ
Издавач: МОН