Осмо одделение - основно образование
Осмо одделение - основно образование
8 - одд.
Македонски јазик
автор/и: Снежана Велкова, Соња Јовановска
Издавач: МОН
8 - одд.
Македонски јазик
автор/и: Томе Богдановски
Издавач: МОН
8 - одд.
Македонски јазик
автор/и: Д-р Стојка Бојковска, М-р Димитар Пандев, Гордана Алексова, Д-р Косара Гочкова
Издавач: МОН
8 - одд.
Македонски јазик за учениците од другите заедници кои наставата ја следат на албански и турски јазик
автор/и: во постапка
Издавач: МОН
8 - одд.
Албански јазик
автор/и: Зихни Османи, Фејзи Бојку
Издавач: МОН
8 - одд.
Албански јазик
автор/и: Рита Петро, Наташа Пепивани, Аделина Черпија
Издавач: МОН
8 - одд.
Турски Јазик
автор/и: Осман Емин
Издавач: МОН
8 - одд.
Српски јазик
автор/и: Добривоје Стошиќ, Снежана Велкова, Соња Лажетиќ Јовановска
Издавач: МОН
8 - одд.
Италијански јазик (втор странски јазик)
автор/и: PROGETTO ITALIANO JUNIOR 2 - T.Marin, A.Albano
Издавач: Просветно Дело
8 - одд.
Математика
автор/и: Sue Pemberton, Patrick Kivlin and Paul Winters
Издавач: Арс Ламина
8 - одд.
Математика - придружен дидактички и работен материјал
автор/и: Andrew Manning , Sue Pemberton, Patrick Kivlin and Paul Winters
Издавач: Арс Ламина
8 - одд.
Физика
автор/и: Mary Jones,Diane Fellowes-Freeman and David Sang
Издавач: Арберија Дизајн
8 - одд.
Физика - придружен дидактички и работен материјал
автор/и: Mary Jones,Diane Fellowes-Freeman and David Sang
Издавач: Арберија Дизајн
8 - одд.
Биологија
автор/и: Mary Jones,Diane Fellowes-Freeman and David Sang
Издавач: Арберија Дизајн
8 - одд.
Биологија - придружен дидактички и работен материјал
автор/и: Mary Jones,Diane Fellowes-Freeman and David Sang
Издавач: Арберија Дизајн
8 - одд.
Хемија
автор/и: Darren Forbes,Richard Fosbery,Ann Fullick,Viv Newman,Roger Norris and Lawrie Ryan
Издавач: Арс Ламина
8 - одд.
Хемија - придружен дидактички и работен материјал
автор/и: Kevin Lancaster, Ann Fullick, Richard Fosbery, Viv Newman, Roger Norris, Lawrie Rayan and Mike Wooster
Издавач: Арс Ламина
8 - одд.
Историја
автор/и: Акад.Блаже Ристовски, Д-р Шукри Рахими, Д-р Симо Младеновски, Д-р Тодор Чепреганов, Д-р Стојан Киселиновски
Издавач: Алби
8 - одд.
Историја
автор/и: Д-р Виолета Ачкоска, Д-р Ванчо Ѓеоргиев, Д-р Фејзула Шабани, Д-р Далибор Јовановски
Издавач: Табернакул
8 - одд.
Граѓанско образование
автор/и: Билјана Шотаровска, Татјана Ѓорѓиевска
Издавач: МОН
8 - одд.
Географија
автор/и: Коле Павлов, Ѓорѓи Павловски
Издавач: МОН
8 - одд.
Физичко и здравствено образование
автор/и: Маријан Карапанџевски, Лидија Белческа Карапанџевска
Издавач: МОН
8 - одд.
Музичко образование
автор/и: Фроска Сапунџиева,Веселинка Маџарова,Фљурим Зуљфија
Издавач: МОН
8 - одд.
Ликовно образование
автор/и: Данчо Ордев
Издавач: МОН
8 - одд.
Јазик и култура на Власите (изборен)
автор/и: Зоица Митрева, Верица Костова, Јана Михаилова
Издавач: МОН
8 - одд.
Јазик и култура на Бошњаците (изборен)
автор/и: м-р Изета Бабачиќ-Даздаревиќ, Ќама Амети-Кујовиќ, Јусуф Чоловиќ
Издавач: МОН