kl. e pestë - arsimi fillor
kl. e pestë - arsimi fillor
5 - kl.
Gjuha maqedonase
autorë:vo postapka
botues: MASH
5 - kl.
Gjuha maqedonase për nxënësit e komuniteteve të tjera të cilët mësojnë në gjuhën shqipe dhe turke
autorë:vo postapka
botues: MASH
5 - kl.
Gjuha shqipe
autorë:Vehbi Kadriu
botues: MASH
5 - kl.
Gjuha turke
autorë:vo postapka
botues: MASH
5 - kl.
Gjuha serbe
autorë:Darija Kovacheviћ Bozhinovska, Biljana Spasovska
botues: MASH
5 - kl.
Gjuha boshnjake
autorë:vo postapka
botues: MASH
5 - kl.
Gjuha angleze
autorë:
botues: konkursot e vo tek
5 - kl.
Matematika
autorë: Tatjana Atanasova-Pachemska, Valdeta Alija, Violeta Popovska, Dobri Јovevski
botues: MASH
5 - kl.
Matematika (gjuhë boshnjake)
autorë:Tatjana Atanasova-Pachemska, Valdeta Alija, Violeta Popovska, Dobri Јovevski
botues: MASH
5 - kl.
Shkencat natyrore
autorë:Itsko Gjorgoski, Metodija Najdovski, Biljana Gichevski
botues: MASH
5 - kl.
Shkencat natyrore (gjuhë boshnjake)
autorë:Itsko Gjorgoski, Metodija Najdovski, Biljana Gichevski
botues: MASH
5 - kl.
autorë:
botues: MASH
5 - kl.
Historia dhe shoqëria (gjuhë boshnjake)
autorë:Anita Angelovska, Glikerija Ilioska
botues: MASH
5 - kl.
Gjuha dhe kultura e vllehëve (zgjedhore)
autorë:Zoitsa Mitreva, Veritsa Kostova, Јana Mihailova
botues: MASH
5 - kl.
Gjuha dhe kultura e boshnjakëve (zgjedhore)
autorë:Izeta Babichikj i Redzep Shkrijelj
botues: MASH
5 - kl.
Gjuha dhe kultura e serbëve (zgjedhore)
autorë:vo postapka
botues: MASH