Петто одделение - основно образование
Петто одделение - основно образование
5 - одд.
Македонски јазик
автор/и: во постапка
Издавач: МОН
5 - одд.
Македонски јазик за учениците од другите заедници кои наставата ја следат на албански и турски јазик
автор/и: во постапка
Издавач: МОН
5 - одд.
Албански јазик
автор/и: Џезми Рустеми, Ресуљ Бектеши
Издавач: МОН
5 - одд.
Турски Јазик
автор/и: Актан Аго, Осман Емин
Издавач: МОН
5 - одд.
Српски јазик
автор/и: Добривоје Стошиќ, Снежана Велкова, Соња Лажетиќ Јовановска
Издавач: МОН
5 - одд.
Англиски јазик
автор/и: -
Издавач: конкурсот е во тек
5 - одд.
Математика
автор/и: Karen Morrison
Издавач: Арс Ламина
5 - одд.
Природни науки
автор/и: Alan Haigh, Deborah Roberts, and Geraldine Shaw
Издавач: Арберија Дизајн
5 - одд.
Општество
автор/и: В.Митовска, О.Величковска, В.Гавриловска
Издавач: МОН
5 - одд.
Работа со компјутер и основи на програмирање
автор/и: во постапка
Издавач: МОН
5 - одд.
Музичко образование
автор/и: во постапка
Издавач: МОН
5 - одд.
Техничко образование
автор/и: Благоја Николовски, Катерина Ѓеоргиева
Издавач: МОН
5 - одд.
Ликовно образование
автор/и: Данчо Ордев, Игор Ордев
Издавач: МОН
5 - одд.
Физичко и здравствено образование
автор/и: Патрик Поповски, Јадранка Поповски, Соња Димитровска
Издавач: МОН
5 - одд.
Јазик и култура на Власите (изборен)
автор/и: Зоица Митрева, Верица Костова, Јана Михаилова
Издавач: МОН
5 - одд.
Јазик и култура на Бошњаците (изборен)
автор/и: Изета Бабичиќ и Реџеп Шкријељ
Издавач: МОН
5 - одд.
Јазик и култура на Ромите (изборен)
автор/и: Трајко Петровски, Миранда Рамова
Издавач: МОН