Втора година - средно гимназиско образование
Втора година - средно гимназиско образование
2 - год.
Македонски јазик и литература
автор/и: Стојка Бојковска, Лиљана Минова-Ѓуркова, Димитар Пандев, Живко Цветкоски, Невена Исакова, Бранко Пендовски
Издавач: Просветно Дело
средно гимназиско образование
изборно подрачје: гимназиско образование II
2 - год.
Македонски јазик и литература
автор/и: Јадранка Владова и Татјана Ефтимоска
Издавач: Просветен работник
средно гимназиско образование
изборно подрачје: гимназиско образование II
2 - год.
Македонски јазик за паралелките на албански и турски наставен јазик
автор/и: Матилда Ковачева
Издавач: Просветно Дело
средно гимназиско образование
изборно подрачје: гимназиско образование II
2 - год.
Македонски јазик за паралелките на албански и турски наставен јазик
автор/и: Нада Николовска и Валентина Палевска
Издавач: Македонска Искра
средно гимназиско образование
изборно подрачје: гимназиско образование II
2 - год.
Македонски јазик за паралелките на албански и турски наставен јазик
автор/и: Љубинка Донева
Издавач: Просветен работник
средно гимназиско образование
изборно подрачје: гимназиско образование II
2 - год.
Албански јазик
автор/и: Ремзи Несими, Махмут Хиса
Издавач: Просветно Дело
средно гимназиско образование
изборно подрачје: гимназиско образование II
2 - год.
Турски јазик
автор/и: Рана Ѓурел и Зеки Ѓурел
Издавач: Просветно Дело
средно гимназиско образование
изборно подрачје: гимназиско образование II
2 - год.
Англиски јазик (прв странски јазик)
автор/и: Think 2 Herbert Puchta, Jeff Stranks
Издавач: Арс Ламина
средно гимназиско образование
изборно подрачје: гимназиско образование II
2 - год.
Германски јазик (втор странски јазик)
автор/и: PRIMA Friederike Jin, Lutz Rohrmna, Magdalena Michalak
Издавач: Просветно Дело
средно гимназиско образование
изборно подрачје: гимназиско образование II
2 - год.
Француски јазик (втор странски јазик)
автор/и: VERSIONE ORGINALE 3 Monique Denyer, Christian Olliver, Emilie Perrison
Издавач: Просветно Дело
средно гимназиско образование
изборно подрачје: гимназиско образование II
2 - год.
Италијански јазик ( втор странски јазик )
автор/и: RAGAZZI IN RETE B1 - Marco Mezzadri, Paolo E.Balboni
Издавач: Арс Студио Тамара ДООЕЛ
средно гимназиско образование
изборно подрачје: гимназиско образование II
2 - год.
Математика
автор/и: Ристо Малчевски и Мирјана Докоска
Издавач: Просветно Дело
средно гимназиско образование
изборно подрачје: гимназиско образование II
2 - год.
Социологија
автор/и: Гордана Трајкова-Костова, Димитар Мирчев
Издавач: Македонска Искра
средно гимназиско образование
изборно подрачје: гимназиско образование II
2 - год.
Математика
автор/и: Иван Трајков, Глигор Тренчевски, Јорданка Митевска и Лилјана Грибовска - Поповиќ
Издавач: Просветно Дело
средно гимназиско образование
изборно подрачје: гимназиско образование II
2 - год.
Математика
автор/и: Боривоје Миладиновиќ, Трајче Ѓоршиевски и Никола Петрески
Издавач: Алби
средно гимназиско образование
изборно подрачје: гимназиско образование II
2 - год.
Математика
автор/и: Дончо Димовски, Билјана Крстеска, Лидија Кондинска и Снежана Здравковска
Издавач: Просветно Дело
средно гимназиско образование
изборно подрачје: гимназиско образование II
2 - год.
Биологија
автор/и: Живко Сековски и Славица Сековска
Издавач: Просветно Дело
средно гимназиско образование
изборно подрачје: гимназиско образование II
2 - год.
Хемија
автор/и: Бојан Шоптрајанов
Издавач: Просветно Дело
средно гимназиско образование
изборно подрачје: гимназиско образование II
2 - год.
Хемија
автор/и: Бујар Дурмиши
Издавач: Логос А
средно гимназиско образование
изборно подрачје: гимназиско образование II
2 - год.
Физика
автор/и: Штефица Уичиќ, Анка Чушкаровска, Ѓорѓи Насковски
Издавач: Македонска Искра
средно гимназиско образование
изборно подрачје: гимназиско образование II
2 - год.
Физика
автор/и: Марјана Јоноска, Мимоза Ристова-Васева, Оливер Зајков, Драган Јакимовски
Издавач: Просветно Дело
средно гимназиско образование
изборно подрачје: гимназиско образование II
2 - год.
Историја
автор/и: Милан Бошковски, Неби Дервиши, Јордан Илиоски, Димко Попоски, Наташа Котлар и Силвана Сидоровска
Издавач: Просветно Дело
средно гимназиско образование
изборно подрачје: гимназиско образование II
2 - год.
Историја
автор/и: Блаже Ристовски, Тодор Чепреганов, Шукри Рахими, Симо Младеновски , Стојан Киселиновски
Издавач: Алби
средно гимназиско образование
изборно подрачје: гимназиско образование II
2 - год.
Географија
автор/и: Александар Стојмилов
Издавач: Просветно Дело
средно гимназиско образование
изборно подрачје: гимназиско образование II
2 - год.
Географија
автор/и: Селим Мерсимовски
Издавач: Просветен работник
средно гимназиско образование
изборно подрачје: гимназиско образование II
2 - год.
Музичка уметност
автор/и: Георги Здравев
Издавач: Просветно Дело
средно гимназиско образование
изборно подрачје: гимназиско образование II
2 - год.
Музичка уметност
автор/и: Анкица Витанова и Силвана Гелевска
Издавач: Евро Култ
средно гимназиско образование
изборно подрачје: гимназиско образование II
2 - год.
Спорт и спортски активности
автор/и: Насе Кондовски
Издавач: Просветно Дело
средно гимназиско образование
изборно подрачје: гимназиско образование II
2 - год.
Ликовна уметност
автор/и: Владимир Величковски
Издавач: Просветно Дело
средно гимназиско образование
изборно подрачје: гимназиско образование II
2 - год.
Иновации и претприемништво ( проектна активност)
автор/и: д-р Радмил Поленаковиќ, д-р Валентина Гечевска
Издавач: МОН
средно гимназиско образование
изборно подрачје: проектна активност - гимназиско II
2 - год.
Старогрчки јазик (изборен)
автор/и: Маргарита Бузалковска Алексова, Валериј Софрониевски, Елена Џукеска, Андеј Сених
Издавач: МОН
средно гимназиско образование
изборно подрачје: гимназиско образование II
2 - год.
Етика (изборен)
автор/и: Кирил Темков
Издавач: Просветно Дело
средно гимназиско образование
изборно подрачје: гимназиско образование II
2 - год.
Говорење и пишување вештини (изборен)
автор/и: Махмуд Хиса
Издавач: Просветно Дело
средно гимназиско образование
изборно подрачје: гимназиско образование II
2 - год.
Говорење и пишување вештини (изборен)
автор/и: Димитар Пандев
Издавач: Просветно Дело
средно гимназиско образование
изборно подрачје: гимназиско образование II
2 - год.
Елементарна алгебра и геометрија (изборен)
автор/и: Јелена Бабовиќ, Костадин Тренчевски, Бијлана Веруш Крстевска, Лидија Кондинска и Глигор Тренчевски
Издавач: Просветно Дело
средно гимназиско образование
изборно подрачје: гимназиско образование II
2 - год.
Латински јазик (изборен)
автор/и: Љубинка Басотова
Издавач: Просветно Дело
средно гимназиско образование
изборно подрачје: гимназиско образование II
2 - год.
Латински јазик (изборен)
автор/и: Весна Димоска, Митко Чешларов
Издавач: Алби
средно гимназиско образование
изборно подрачје: гимназиско образование II