kl. e katërt - arsimi fillor
kl. e katërt - arsimi fillor
4 - kl.
Gjuha maqedonase
autorë:Јasmina Delcheva-Dizdarevikj
botues: MASH
4 - kl.
Gjuha shqipe
autorë:Vehbi Kadriu
botues: MASH
4 - kl.
Gjuha turke
autorë:vo postapka
botues: MASH
4 - kl.
Gjuha serbe
autorë:Darija Kovacheviћ Bozhinovska, Biljana Spasovska
botues: MASH
4 - kl.
Gjuha boshnjake
autorë:vo postapka
botues: MASH
4 - kl.
Gjuha angleze
autorë:vo postapka
botues: konkursot e vo tek
4 - kl.
Gjuha maqedonase për bashkësitë e tjera
autorë:vo postapka
botues: MASH
4 - kl.
Matematika
autorë:Tatjana Atanasova -Pachemska, Dobri Јovevski, Valdeta Aliju, Violeta Popovska
botues: MASH
4 - kl.
Matematika (gjuhë boshnjake)
autorë:Tatjana Atanasova -Pachemska, Dobri Јovevski, Valdeta Aliju, Violeta Popovska
botues: MASH
4 - kl.
Shkencat natyrore
autorë:Nela Slezenkova Nikovska
botues: MASH
4 - kl.
Historia dhe shoqëria
autorë:Anita Angelovska, Glikerija Ilioska
botues: MASH
4 - kl.
Shkencat natyrore (gjuhë boshnjake)
autorë:Nela Slezenkova Nikovska
botues: MASH
4 - kl.
Historia dhe shoqëria (gjuhë boshnjake)
autorë:Anita Angelovska, Glikerija Ilioska
botues: MASH
4 - kl.
Gjuha dhe kultura e boshnjakëve (zgjedhore)
autorë:Izeta Babichikj, Redzep Shkrijelj
botues: MASH
4 - kl.
Gjuha dhe kultura e vllehëve (zgjedhore)
autorë:Zoitsa Mitreva, Veritsa Kostova, Јana Mihailova
botues: MASH