kl. e parë - arsimi fillor
kl. e parë - arsimi fillor
1 - kl.
Gjuha maqedonase
autorë:Јasmina Delcheva-Dizdarevikj
botues: MASH
1 - kl.
Gjuha shqipe
autorë:Vehbi Kadriu
botues: MASH
1 - kl.
Gjuha turke
autorë:Osman Emin, Vildan Dautovska
botues: MASH
1 - kl.
Gjuha serbe
autorë:Darija Kovacheviћ Bozhinovska Biljana Spasovska Militsa Marinkoviћ
botues: MASH
1 - kl.
Gjuha boshnjake
autorë:vo postapka
botues: MASH
1 - kl.
Matematika
autorë:Slagjana Јakimovikj, Irena Bogdanoska
botues: MASH
1 - kl.
Matematika (gjuhë boshnjake)
autorë:Slagjana Јakimovikj, Irena Bogdanoska
botues: MASH
1 - kl.
autorë:
botues: konkursot e vo tek
1 - kl.
Shkencat natyrore
autorë:Nela Slezenkova Nikovska, Sonja Kirkovska
botues: MASH
1 - kl.
Shkencat natyrore (gjuhë boshnjake)
autorë:Nela Slezenkova Nikovska, Sonja Kirkovska
botues: MASH
1 - kl.
Shoqëria
autorë:Biljana Kamcevska, Zaklina Ristovska, Aneta Trifunovska Stojanova, Marija Joseska ,Irena Pantova
botues: MASH
1 - kl.
autorë:
botues: MASH