Прво одделение - основно образование
Прво одделение - основно образование
1 - одд.
Македонски јазик
автор/и: Јасмина Делчева-Диздаревиќ
Издавач: МОН
1 - одд.
Албански јазик
автор/и: Вехби Кадриу
Издавач: МОН
1 - одд.
Турски јазик
автор/и: Осман Емин, Вилдан Даутовска
Издавач: МОН
1 - одд.
Српски јазик
автор/и: Дарија Ковачевић Божиновска Биљана Спасовска Милица Маринковић
Издавач: МОН
1 - одд.
Босански јазик
автор/и: во постапка
Издавач: МОН
1 - одд.
Математика
автор/и: Слаѓана Јакимовиќ, Ирена Богданоска
Издавач: МОН
1 - одд.
Природни науки
автор/и: Нела Слезенкова Никовска, Соња Кирковска
Издавач: МОН
1 - одд.
Општество
автор/и: во постапка
Издавач: МОН