Прво одделение - основно образование

Македонски јазик

1 одд.
основно образование
автори: Јасмина Делчева-Диздаревиќ
издавач: МОН
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. се одобрува употребата на овој учебник

Албански јазик

1 одд.
основно образование
автори: Вехби Кадриу
издавач: МОН
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. се одобрува употребата на овој учебник

Турски јазик

1 одд.
основно образование
автори: Осман Емин, Вилдан Даутовска
издавач: МОН
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. се одобрува употребата на овој учебник

Српски јазик

1 одд.
основно образование
автори: Дарија Ковачевић Божиновска Биљана Спасовска Милица Маринковић
издавач: МОН
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. се одобрува употребата на овој учебник

Босански јазик

1 одд.
основно образование
автори: во постапка
издавач: МОН
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. се одобрува употребата на овој учебник

Математика

1 одд.
основно образование
автори: Слаѓана Јакимовиќ, Ирена Богданоска
издавач: МОН
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. се одобрува употребата на овој учебник

Математика ( босански јазик )

1 одд.
основно образование
автори: Слаѓана Јакимовиќ, Ирена Богданоска
издавач: МОН
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. се одобрува употребата на овој учебник

Природни науки

1 одд.
основно образование
автори: Нела Слезенкова Никовска, Соња Кирковска
издавач: МОН
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. се одобрува употребата на овој учебник

Природни науки ( босански јазик )

1 одд.
основно образование
автори: Нела Слезенкова Никовска, Соња Кирковска
издавач: МОН
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. се одобрува употребата на овој учебник

Општество

1 одд.
основно образование
автори: во постапка
издавач: МОН
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. се одобрува употребата на овој учебник
Прво одделение - основно образование
1 - одд.
Македонски јазик
автор/и: Јасмина Делчева-Диздаревиќ
Издавач: МОН
1 - одд.
Албански јазик
автор/и: Вехби Кадриу
Издавач: МОН
1 - одд.
Турски јазик
автор/и: Осман Емин, Вилдан Даутовска
Издавач: МОН
1 - одд.
Српски јазик
автор/и: Дарија Ковачевић Божиновска Биљана Спасовска Милица Маринковић
Издавач: МОН
1 - одд.
Босански јазик
автор/и: во постапка
Издавач: МОН
1 - одд.
Математика
автор/и: Слаѓана Јакимовиќ, Ирена Богданоска
Издавач: МОН
1 - одд.
Математика ( босански јазик )
автор/и: Слаѓана Јакимовиќ, Ирена Богданоска
Издавач: МОН
1 - одд.
Природни науки
автор/и: Нела Слезенкова Никовска, Соња Кирковска
Издавач: МОН
1 - одд.
Природни науки ( босански јазик )
автор/и: Нела Слезенкова Никовска, Соња Кирковска
Издавач: МОН
1 - одд.
Општество
автор/и: во постапка
Издавач: МОН