Втора година - средно гимназиско образование

Македонски јазик и литература

2 год.
средно гимназиско образование
изборно подрачје: гимназиско образование II
автори: Стојка Бојковска, Лиљана Минова-Ѓуркова, Димитар Пандев, Живко Цветкоски, Невена Исакова, Бранко Пендовски
издавач: Просветно Дело
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 11-5172/1 од 30.09.2002 се одобрува употребата на овој учебник

Македонски јазик и литература

2 год.
средно гимназиско образование
изборно подрачје: гимназиско образование II
автори: Јадранка Владова и Татјана Ефтимоска
издавач: Просветен работник
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 11-5173/1 од 30.09.2002 се одобрува употребата на овој учебник

Македонски јазик за паралелките на албански и турски наставен јазик

2 год.
средно гимназиско образование
изборно подрачје: гимназиско образование II
автори: Матилда Ковачева
издавач: Просветно Дело
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 11-5174/1 од 30.09.2002 се одобрува употребата на овој учебник

Македонски јазик за паралелките на албански и турски наставен јазик

2 год.
средно гимназиско образование
изборно подрачје: гимназиско образование II
автори: Нада Николовска и Валентина Палевска
издавач: Македонска Искра
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 11-5175/1 од 30.09.2002 се одобрува употребата на овој учебник

Македонски јазик за паралелките на албански и турски наставен јазик

2 год.
средно гимназиско образование
изборно подрачје: гимназиско образование II
автори: Љубинка Донева
издавач: Просветен работник
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 11-5176/1 од 30.09.2002 се одобрува употребата на овој учебник

Албански јазик

2 год.
средно гимназиско образование
изборно подрачје: гимназиско образование II
автори: Ремзи Несими, Махмут Хиса
издавач: Просветно Дело
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 11-5181/1 од 30.09.2002 се одобрува употребата на овој учебник

Турски јазик

2 год.
средно гимназиско образование
изборно подрачје: гимназиско образование II
автори: Рана Ѓурел и Зеки Ѓурел
издавач: Просветно Дело
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 11-6263/1 од 03.11.2003 се одобрува употребата на овој учебник

Англиски јазик (прв странски јазик)

2 год.
средно гимназиско образование
изборно подрачје: гимназиско образование II
автори: Think 2 Herbert Puchta, Jeff Stranks
издавач: Арс Ламина
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 22-771/1 од 28.04.2016 се одобрува употребата на овој учебник

Германски јазик (втор странски јазик)

2 год.
средно гимназиско образование
изборно подрачје: гимназиско образование II
автори: PRIMA Friederike Jin, Lutz Rohrmna, Magdalena Michalak
издавач: Просветно Дело
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 22-740/1 од 27.04.2016 се одобрува употребата на овој учебник

Француски јазик (втор странски јазик)

2 год.
средно гимназиско образование
изборно подрачје: гимназиско образование II
автори: VERSIONE ORGINALE 3 Monique Denyer, Christian Olliver, Emilie Perrison
издавач: Просветно Дело
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 22-744/1 од 27.04 2016 се одобрува употребата на овој учебник

Италијански јазик ( втор странски јазик )

2 год.
средно гимназиско образование
изборно подрачје: гимназиско образование II
автори: RAGAZZI IN RETE B1 - Marco Mezzadri, Paolo E.Balboni
издавач: Арс Студио Тамара ДООЕЛ
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 22-894/1 од 26.06.2018 се одобрува употребата на овој учебник

Математика

2 год.
средно гимназиско образование
изборно подрачје: гимназиско образование II
автори: Ристо Малчевски и Мирјана Докоска
издавач: Просветно Дело
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 11-5169/ од 30.09.2002 се одобрува употребата на овој учебник

Социологија

2 год.
средно гимназиско образование
изборно подрачје: гимназиско образование II
автори: Гордана Трајкова-Костова, Димитар Мирчев
издавач: Македонска Искра
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. се одобрува употребата на овој учебник

Математика

2 год.
средно гимназиско образование
изборно подрачје: гимназиско образование II
автори: Иван Трајков, Глигор Тренчевски, Јорданка Митевска и Лилјана Грибовска - Поповиќ
издавач: Просветно Дело
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 11-5182/1 од 30.09.2002 се одобрува употребата на овој учебник

Математика

2 год.
средно гимназиско образование
изборно подрачје: гимназиско образование II
автори: Боривоје Миладиновиќ, Трајче Ѓоршиевски и Никола Петрески
издавач: Алби
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 11-5183/1 од 30.09.2002 се одобрува употребата на овој учебник

Математика

2 год.
средно гимназиско образование
изборно подрачје: гимназиско образование II
автори: Дончо Димовски, Билјана Крстеска, Лидија Кондинска и Снежана Здравковска
издавач: Просветно Дело
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 11-5546/2 од 23.10.2002 се одобрува употребата на овој учебник

Биологија

2 год.
средно гимназиско образование
изборно подрачје: гимназиско образование II
автори: Живко Сековски и Славица Сековска
издавач: Просветно Дело
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 11-5170/1 од 30.09.2002 се одобрува употребата на овој учебник

Хемија

2 год.
средно гимназиско образование
изборно подрачје: гимназиско образование II
автори: Бојан Шоптрајанов
издавач: Просветно Дело
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 11-5195/1 од 30.09.2002 се одобрува употребата на овој учебник

Хемија

2 год.
средно гимназиско образование
изборно подрачје: гимназиско образование II
автори: Бујар Дурмиши
издавач: Логос А
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 11- 5300/4 од 08.10.2002 се одобрува употребата на овој учебник

Физика

2 год.
средно гимназиско образование
изборно подрачје: гимназиско образование II
автори: Штефица Уичиќ, Анка Чушкаровска, Ѓорѓи Насковски
издавач: Македонска Искра
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 11-5187/1 од 30.09.2002 се одобрува употребата на овој учебник

Физика

2 год.
средно гимназиско образование
изборно подрачје: гимназиско образование II
автори: Марјана Јоноска, Мимоза Ристова-Васева, Оливер Зајков, Драган Јакимовски
издавач: Просветно Дело
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 11-5188/1 од 30.09.2002 се одобрува употребата на овој учебник

Историја

2 год.
средно гимназиско образование
изборно подрачје: гимназиско образование II
автори: Милан Бошковски, Неби Дервиши, Јордан Илиоски, Димко Попоски, Наташа Котлар и Силвана Сидоровска
издавач: Просветно Дело
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 11-4193/1 од 14.07.2006 се одобрува употребата на овој учебник

Историја

2 год.
средно гимназиско образование
изборно подрачје: гимназиско образование II
автори: Блаже Ристовски, Тодор Чепреганов, Шукри Рахими, Симо Младеновски , Стојан Киселиновски
издавач: Алби
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 11-4194/1 од 14.07.2006 се одобрува употребата на овој учебник

Географија

2 год.
средно гимназиско образование
изборно подрачје: гимназиско образование II
автори: Александар Стојмилов
издавач: Просветно Дело
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. се одобрува употребата на овој учебник

Географија

2 год.
средно гимназиско образование
изборно подрачје: гимназиско образование II
автори: Селим Мерсимовски
издавач: Просветен работник
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. се одобрува употребата на овој учебник

Музичка уметност

2 год.
средно гимназиско образование
изборно подрачје: гимназиско образование II
автори: Георги Здравев
издавач: Просветно Дело
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 11-5206/1 од 30.09.2002 се одобрува употребата на овој учебник

Музичка уметност

2 год.
средно гимназиско образование
изборно подрачје: гимназиско образование II
автори: Анкица Витанова и Силвана Гелевска
издавач: Евро Култ
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 11-5207/1 од 30.09.2002 се одобрува употребата на овој учебник

Спорт и спортски активности

2 год.
средно гимназиско образование
изборно подрачје: гимназиско образование II
автори: Насе Кондовски
издавач: Просветно Дело
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 11-5178/1 од 30.09.2002 се одобрува употребата на овој учебник

Ликовна уметност

2 год.
средно гимназиско образование
изборно подрачје: гимназиско образование II
автори: Владимир Величковски
издавач: Просветно Дело
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 11-5196/1 од 30.09.2002 се одобрува употребата на овој учебник

Иновации и претприемништво ( проектна активност)

2 год.
средно гимназиско образование
изборно подрачје: проектна активност - гимназиско II
автори: д-р Радмил Поленаковиќ, д-р Валентина Гечевска
издавач: МОН
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 22-1717/1 од 30.12.2016 се одобрува употребата на овој учебник

Старогрчки јазик (изборен)

2 год.
средно гимназиско образование
изборно подрачје: гимназиско образование II
автори: Маргарита Бузалковска Алексова, Валериј Софрониевски, Елена Џукеска, Андеј Сених
издавач: МОН
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 22- 4665/1 од 27.08.2010 се одобрува употребата на овој учебник

Етика (изборен)

2 год.
средно гимназиско образование
изборно подрачје: гимназиско образование II
автори: Кирил Темков
издавач: Просветно Дело
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 11-3881/1 од 15.07.2004 се одобрува употребата на овој учебник

Говорење и пишување вештини (изборен)

2 год.
средно гимназиско образование
изборно подрачје: гимназиско образование II
автори: Махмуд Хиса
издавач: Просветно Дело
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 11-3885/1 од 15.07.2004 се одобрува употребата на овој учебник

Говорење и пишување вештини (изборен)

2 год.
средно гимназиско образование
изборно подрачје: гимназиско образование II
автори: Димитар Пандев
издавач: Просветно Дело
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 11-3884/1 од 15.07.2004 се одобрува употребата на овој учебник

Елементарна алгебра и геометрија (изборен)

2 год.
средно гимназиско образование
изборно подрачје: гимназиско образование II
автори: Јелена Бабовиќ, Костадин Тренчевски, Бијлана Веруш Крстевска, Лидија Кондинска и Глигор Тренчевски
издавач: Просветно Дело
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 11-5210/1 од 30.09.2002 се одобрува употребата на овој учебник

Латински јазик (изборен)

2 год.
средно гимназиско образование
изборно подрачје: гимназиско образование II
автори: Љубинка Басотова
издавач: Просветно Дело
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 11-5190/1 од 30.09.2002 се одобрува употребата на овој учебник

Латински јазик (изборен)

2 год.
средно гимназиско образование
изборно подрачје: гимназиско образование II
автори: Весна Димоска, Митко Чешларов
издавач: Алби
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 11-5189/1 од 30.09.2002 се одобрува употребата на овој учебник
Втора година - средно гимназиско образование
2 - год.
Македонски јазик и литература
автор/и: Стојка Бојковска, Лиљана Минова-Ѓуркова, Димитар Пандев, Живко Цветкоски, Невена Исакова, Бранко Пендовски
Издавач: Просветно Дело
средно гимназиско образование
изборно подрачје: гимназиско образование II
2 - год.
Македонски јазик и литература
автор/и: Јадранка Владова и Татјана Ефтимоска
Издавач: Просветен работник
средно гимназиско образование
изборно подрачје: гимназиско образование II
2 - год.
Македонски јазик за паралелките на албански и турски наставен јазик
автор/и: Матилда Ковачева
Издавач: Просветно Дело
средно гимназиско образование
изборно подрачје: гимназиско образование II
2 - год.
Македонски јазик за паралелките на албански и турски наставен јазик
автор/и: Нада Николовска и Валентина Палевска
Издавач: Македонска Искра
средно гимназиско образование
изборно подрачје: гимназиско образование II
2 - год.
Македонски јазик за паралелките на албански и турски наставен јазик
автор/и: Љубинка Донева
Издавач: Просветен работник
средно гимназиско образование
изборно подрачје: гимназиско образование II
2 - год.
Албански јазик
автор/и: Ремзи Несими, Махмут Хиса
Издавач: Просветно Дело
средно гимназиско образование
изборно подрачје: гимназиско образование II
2 - год.
Турски јазик
автор/и: Рана Ѓурел и Зеки Ѓурел
Издавач: Просветно Дело
средно гимназиско образование
изборно подрачје: гимназиско образование II
2 - год.
Англиски јазик (прв странски јазик)
автор/и: Think 2 Herbert Puchta, Jeff Stranks
Издавач: Арс Ламина
средно гимназиско образование
изборно подрачје: гимназиско образование II
2 - год.
Германски јазик (втор странски јазик)
автор/и: PRIMA Friederike Jin, Lutz Rohrmna, Magdalena Michalak
Издавач: Просветно Дело
средно гимназиско образование
изборно подрачје: гимназиско образование II
2 - год.
Француски јазик (втор странски јазик)
автор/и: VERSIONE ORGINALE 3 Monique Denyer, Christian Olliver, Emilie Perrison
Издавач: Просветно Дело
средно гимназиско образование
изборно подрачје: гимназиско образование II
2 - год.
Италијански јазик ( втор странски јазик )
автор/и: RAGAZZI IN RETE B1 - Marco Mezzadri, Paolo E.Balboni
Издавач: Арс Студио Тамара ДООЕЛ
средно гимназиско образование
изборно подрачје: гимназиско образование II
2 - год.
Математика
автор/и: Ристо Малчевски и Мирјана Докоска
Издавач: Просветно Дело
средно гимназиско образование
изборно подрачје: гимназиско образование II
2 - год.
Социологија
автор/и: Гордана Трајкова-Костова, Димитар Мирчев
Издавач: Македонска Искра
средно гимназиско образование
изборно подрачје: гимназиско образование II
2 - год.
Математика
автор/и: Иван Трајков, Глигор Тренчевски, Јорданка Митевска и Лилјана Грибовска - Поповиќ
Издавач: Просветно Дело
средно гимназиско образование
изборно подрачје: гимназиско образование II
2 - год.
Математика
автор/и: Боривоје Миладиновиќ, Трајче Ѓоршиевски и Никола Петрески
Издавач: Алби
средно гимназиско образование
изборно подрачје: гимназиско образование II
2 - год.
Математика
автор/и: Дончо Димовски, Билјана Крстеска, Лидија Кондинска и Снежана Здравковска
Издавач: Просветно Дело
средно гимназиско образование
изборно подрачје: гимназиско образование II
2 - год.
Биологија
автор/и: Живко Сековски и Славица Сековска
Издавач: Просветно Дело
средно гимназиско образование
изборно подрачје: гимназиско образование II
2 - год.
Хемија
автор/и: Бојан Шоптрајанов
Издавач: Просветно Дело
средно гимназиско образование
изборно подрачје: гимназиско образование II
2 - год.
Хемија
автор/и: Бујар Дурмиши
Издавач: Логос А
средно гимназиско образование
изборно подрачје: гимназиско образование II
2 - год.
Физика
автор/и: Штефица Уичиќ, Анка Чушкаровска, Ѓорѓи Насковски
Издавач: Македонска Искра
средно гимназиско образование
изборно подрачје: гимназиско образование II
2 - год.
Физика
автор/и: Марјана Јоноска, Мимоза Ристова-Васева, Оливер Зајков, Драган Јакимовски
Издавач: Просветно Дело
средно гимназиско образование
изборно подрачје: гимназиско образование II
2 - год.
Историја
автор/и: Милан Бошковски, Неби Дервиши, Јордан Илиоски, Димко Попоски, Наташа Котлар и Силвана Сидоровска
Издавач: Просветно Дело
средно гимназиско образование
изборно подрачје: гимназиско образование II
2 - год.
Историја
автор/и: Блаже Ристовски, Тодор Чепреганов, Шукри Рахими, Симо Младеновски , Стојан Киселиновски
Издавач: Алби
средно гимназиско образование
изборно подрачје: гимназиско образование II
2 - год.
Географија
автор/и: Александар Стојмилов
Издавач: Просветно Дело
средно гимназиско образование
изборно подрачје: гимназиско образование II
2 - год.
Географија
автор/и: Селим Мерсимовски
Издавач: Просветен работник
средно гимназиско образование
изборно подрачје: гимназиско образование II
2 - год.
Музичка уметност
автор/и: Георги Здравев
Издавач: Просветно Дело
средно гимназиско образование
изборно подрачје: гимназиско образование II
2 - год.
Музичка уметност
автор/и: Анкица Витанова и Силвана Гелевска
Издавач: Евро Култ
средно гимназиско образование
изборно подрачје: гимназиско образование II
2 - год.
Спорт и спортски активности
автор/и: Насе Кондовски
Издавач: Просветно Дело
средно гимназиско образование
изборно подрачје: гимназиско образование II
2 - год.
Ликовна уметност
автор/и: Владимир Величковски
Издавач: Просветно Дело
средно гимназиско образование
изборно подрачје: гимназиско образование II
2 - год.
Иновации и претприемништво ( проектна активност)
автор/и: д-р Радмил Поленаковиќ, д-р Валентина Гечевска
Издавач: МОН
средно гимназиско образование
изборно подрачје: проектна активност - гимназиско II
2 - год.
Старогрчки јазик (изборен)
автор/и: Маргарита Бузалковска Алексова, Валериј Софрониевски, Елена Џукеска, Андеј Сених
Издавач: МОН
средно гимназиско образование
изборно подрачје: гимназиско образование II
2 - год.
Етика (изборен)
автор/и: Кирил Темков
Издавач: Просветно Дело
средно гимназиско образование
изборно подрачје: гимназиско образование II
2 - год.
Говорење и пишување вештини (изборен)
автор/и: Махмуд Хиса
Издавач: Просветно Дело
средно гимназиско образование
изборно подрачје: гимназиско образование II
2 - год.
Говорење и пишување вештини (изборен)
автор/и: Димитар Пандев
Издавач: Просветно Дело
средно гимназиско образование
изборно подрачје: гимназиско образование II
2 - год.
Елементарна алгебра и геометрија (изборен)
автор/и: Јелена Бабовиќ, Костадин Тренчевски, Бијлана Веруш Крстевска, Лидија Кондинска и Глигор Тренчевски
Издавач: Просветно Дело
средно гимназиско образование
изборно подрачје: гимназиско образование II
2 - год.
Латински јазик (изборен)
автор/и: Љубинка Басотова
Издавач: Просветно Дело
средно гимназиско образование
изборно подрачје: гимназиско образование II
2 - год.
Латински јазик (изборен)
автор/и: Весна Димоска, Митко Чешларов
Издавач: Алби
средно гимназиско образование
изборно подрачје: гимназиско образование II