Viti i dytë - arsimi i mesëm - gjimnaz

Gjuha dhe letërsia maqedonase

2 viti
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: arsimi i gjimnazit II
autorë:Stojka Bojkovska, Liljana Minova-Gjurkova, Dimitar Pandev, Zhivko Tsvetkoski, Nevena Isakova, Branko Pendovski
botues: Prosvetno Delo
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. 11-5172/1 од 30.09.2002 miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Gjuha dhe letërsia maqedonase

2 viti
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: arsimi i gjimnazit II
autorë:Јadranka Vladova i Tatjana Eftimoska
botues: Prosveten rabotnik
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. 11-5173/1 од 30.09.2002 miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Gjuha maqedonase për mësimin e gjuhës shqipe dhe turke

2 viti
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: arsimi i gjimnazit II
autorë:Ljubinka Doneva
botues: Prosveten rabotnik
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. 11-5176/1 од 30.09.2002 miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Gjuha maqedonase për mësimin e gjuhës shqipe dhe turke

2 viti
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: arsimi i gjimnazit II
autorë:Nada Nikolovska i Valentina Palevska
botues: Makedonska Iskra
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. 11-5175/1 од 30.09.2002 miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Gjuha maqedonase për mësimin e gjuhës shqipe dhe turke

2 viti
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: arsimi i gjimnazit II
autorë:Matilda Kovacheva
botues: Prosvetno Delo
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. 11-5174/1 од 30.09.2002 miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Gjuha shqipe

2 viti
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: arsimi i gjimnazit II
autorë:Remzi Nesimi, Mahmut Hisa
botues: Prosvetno Delo
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. 11-5181/1 од 30.09.2002 miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Gjuha turke

2 viti
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: arsimi i gjimnazit II
autorë:Rana Gjurel i Zeki Gjurel
botues: Prosvetno Delo
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. 11-6263/1 од 03.11.2003 miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Gjuha anglishte (gjuha e parë e huaj)

2 viti
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: arsimi i gjimnazit II
autorë:Think 2 Herbert Puchta, Jeff Stranks
botues: Ars Lamina
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. 22-771/1 од 28.04.2016 miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Gjuha gjermane (gjuhë e dytë e huaj)

2 viti
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: arsimi i gjimnazit II
autorë:PRIMA Friederike Jin, Lutz Rohrmna, Magdalena Michalak
botues: Prosvetno Delo
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. 22-740/1 од 27.04.2016 miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Gjuha frënge (gjuhë e dytë e huaj)

2 viti
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: arsimi i gjimnazit II
autorë:VERSIONE ORGINALE 3 Monique Denyer, Christian Olliver, Emilie Perrison
botues: Prosvetno Delo
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. 22-744/1 од 27.04 2016 miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Gjuha italiane (gjuhë e dytë e huaj)

2 viti
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: arsimi i gjimnazit II
autorë:RAGAZZI IN RETE B1 - Marco Mezzadri, Paolo E.Balboni
botues: Ars Studio Tamara DOOEL
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. 22-894/1 од 26.06.2018 miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Sociologjia

2 viti
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: arsimi i gjimnazit II
autorë:Gordana Trajkova-Kostova, Dimitar Mirchev
botues: Makedonska Iskra
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Matematika

2 viti
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: arsimi i gjimnazit II
autorë:Doncho Dimovski, Biljana Krsteska, Lidija Kondinska i Snezhana Zdravkovska
botues: Prosvetno Delo
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. 11-5546/2 од 23.10.2002 miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Matematika

2 viti
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: arsimi i gjimnazit II
autorë:Borivoje Miladinovikj, Trajche Gjorshievski i Nikola Petreski
botues: Albi
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. 11-5183/1 од 30.09.2002 miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Matematika

2 viti
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: arsimi i gjimnazit II
autorë:Ivan Trajkov, Gligor Trenchevski, Јordanka Mitevska i Liljana Gribovska - Popovikj
botues: Prosvetno Delo
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. 11-5182/1 од 30.09.2002 miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Matematika

2 viti
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: arsimi i gjimnazit II
autorë:Risto Malchevski i Mirjana Dokoska
botues: Prosvetno Delo
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. 11-5169/ од 30.09.2002 miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Biologjia

2 viti
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: arsimi i gjimnazit II
autorë:Zhivko Sekovski i Slavitsa Sekovska
botues: Prosvetno Delo
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. 11-5170/1 од 30.09.2002 miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Kimia

2 viti
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: arsimi i gjimnazit II
autorë:Bujar Durmishi
botues: Logos A
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. 11- 5300/4 од 08.10.2002 miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Kimia

2 viti
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: arsimi i gjimnazit II
autorë:Bojan Shoptrajanov
botues: Prosvetno Delo
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. 11-5195/1 од 30.09.2002 miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Fizika

2 viti
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: arsimi i gjimnazit II
autorë:Marjana Јonoska, Mimoza Ristova-Vaseva, Oliver Zajkov, Dragan Јakimovski
botues: Prosvetno Delo
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. 11-5188/1 од 30.09.2002 miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Fizika

2 viti
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: arsimi i gjimnazit II
autorë:Shtefitsa Uichikj, Anka Chushkarovska, Gjorgji Naskovski
botues: Makedonska Iskra
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. 11-5187/1 од 30.09.2002 miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Historia

2 viti
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: arsimi i gjimnazit II
autorë:Milan Boshkovski, Nebi Dervishi, Јordan Ilioski, Dimko Poposki, Natasha Kotlar i Silvana Sidorovska
botues: Prosvetno Delo
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. 11-4193/1 од 14.07.2006 miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Historia

2 viti
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: arsimi i gjimnazit II
autorë:Blazhe Ristovski, Todor Chepreganov, Shukri Rahimi, Simo Mladenovski , Stojan Kiselinovski
botues: Albi
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. 11-4194/1 од 14.07.2006 miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Gjeografia

2 viti
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: arsimi i gjimnazit II
autorë:Selim Mersimovski
botues: Prosveten rabotnik
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Gjeografia

2 viti
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: arsimi i gjimnazit II
autorë:Aleksandar Stojmilov
botues: Prosvetno Delo
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Arti muzikor

2 viti
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: arsimi i gjimnazit II
autorë:Ankitsa Vitanova i Silvana Gelevska
botues: Evro Kult
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. 11-5207/1 од 30.09.2002 miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Arti muzikor

2 viti
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: arsimi i gjimnazit II
autorë:Georgi Zdravev
botues: Prosvetno Delo
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. 11-5206/1 од 30.09.2002 miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Sporti dhe aktivitetet sportive

2 viti
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: arsimi i gjimnazit II
autorë:Nase Kondovski
botues: Prosvetno Delo
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. 11-5178/1 од 30.09.2002 miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Arti figurativ

2 viti
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: arsimi i gjimnazit II
autorë:Vladimir Velichkovski
botues: Prosvetno Delo
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. 11-5196/1 од 30.09.2002 miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Inovacionet dhe sipërmarrësia (aktiviteti i projektit)

2 viti
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: aktiviteti projektues - gjimnazi II
autorë:d-r Radmil Polenakovikj, d-r Valentina Gechevska
botues: MASH
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. 22-1717/1 од 30.12.2016 miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Greqishtja e lashtë (zgjedhore)

2 viti
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: arsimi i gjimnazit II
autorë:Margarita Buzalkovska Aleksova, Valerij Sofronievski, Elena Dzukeska, Andej Senih
botues: MASH
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. 22- 4665/1 од 27.08.2010 miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Etika (zgjedhore)

2 viti
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: arsimi i gjimnazit II
autorë:Kiril Temkov
botues: Prosvetno Delo
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. 11-3881/1 од 15.07.2004 miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Aftësitë e të folurit dhe të shkruarit (zgjedhore)

2 viti
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: arsimi i gjimnazit II
autorë:Dimitar Pandev
botues: Prosvetno Delo
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. 11-3884/1 од 15.07.2004 miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Aftësitë e të folurit dhe të shkruarit (zgjedhore)

2 viti
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: arsimi i gjimnazit II
autorë:Mahmud Hisa
botues: Prosvetno Delo
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. 11-3885/1 од 15.07.2004 miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Algjebra dhe gjeometria elementare (zgjedhore)

2 viti
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: arsimi i gjimnazit II
autorë:Јelena Babovikj, Kostadin Trenchevski, Bijlana Verush Krstevska, Lidija Kondinska i Gligor Trenchevski
botues: Prosvetno Delo
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. 11-5210/1 од 30.09.2002 miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Gjuha latine (zgjedhore)

2 viti
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: arsimi i gjimnazit II
autorë:Ljubinka Basotova
botues: Prosvetno Delo
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. 11-5190/1 од 30.09.2002 miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Gjuha latine (zgjedhore)

2 viti
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: arsimi i gjimnazit II
autorë:Vesna Dimoska, Mitko Cheshlarov
botues: Albi
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. 11-5189/1 од 30.09.2002 miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor
Viti i dytë - arsimi i mesëm - gjimnaz
2 - viti
Gjuha dhe letërsia maqedonase
autorë:Stojka Bojkovska, Liljana Minova-Gjurkova, Dimitar Pandev, Zhivko Tsvetkoski, Nevena Isakova, Branko Pendovski
botues: Prosvetno Delo
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: arsimi i gjimnazit II
2 - viti
Gjuha dhe letërsia maqedonase
autorë:Јadranka Vladova i Tatjana Eftimoska
botues: Prosveten rabotnik
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: arsimi i gjimnazit II
2 - viti
Gjuha maqedonase për mësimin e gjuhës shqipe dhe turke
autorë:Ljubinka Doneva
botues: Prosveten rabotnik
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: arsimi i gjimnazit II
2 - viti
Gjuha maqedonase për mësimin e gjuhës shqipe dhe turke
autorë:Nada Nikolovska i Valentina Palevska
botues: Makedonska Iskra
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: arsimi i gjimnazit II
2 - viti
Gjuha maqedonase për mësimin e gjuhës shqipe dhe turke
autorë:Matilda Kovacheva
botues: Prosvetno Delo
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: arsimi i gjimnazit II
2 - viti
Gjuha shqipe
autorë:Remzi Nesimi, Mahmut Hisa
botues: Prosvetno Delo
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: arsimi i gjimnazit II
2 - viti
Gjuha turke
autorë:Rana Gjurel i Zeki Gjurel
botues: Prosvetno Delo
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: arsimi i gjimnazit II
2 - viti
Gjuha anglishte (gjuha e parë e huaj)
autorë:Think 2 Herbert Puchta, Jeff Stranks
botues: Ars Lamina
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: arsimi i gjimnazit II
2 - viti
Gjuha gjermane (gjuhë e dytë e huaj)
autorë:PRIMA Friederike Jin, Lutz Rohrmna, Magdalena Michalak
botues: Prosvetno Delo
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: arsimi i gjimnazit II
2 - viti
Gjuha frënge (gjuhë e dytë e huaj)
autorë:VERSIONE ORGINALE 3 Monique Denyer, Christian Olliver, Emilie Perrison
botues: Prosvetno Delo
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: arsimi i gjimnazit II
2 - viti
Gjuha italiane (gjuhë e dytë e huaj)
autorë:RAGAZZI IN RETE B1 - Marco Mezzadri, Paolo E.Balboni
botues: Ars Studio Tamara DOOEL
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: arsimi i gjimnazit II
2 - viti
Sociologjia
autorë:Gordana Trajkova-Kostova, Dimitar Mirchev
botues: Makedonska Iskra
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: arsimi i gjimnazit II
2 - viti
Matematika
autorë:Doncho Dimovski, Biljana Krsteska, Lidija Kondinska i Snezhana Zdravkovska
botues: Prosvetno Delo
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: arsimi i gjimnazit II
2 - viti
Matematika
autorë:Borivoje Miladinovikj, Trajche Gjorshievski i Nikola Petreski
botues: Albi
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: arsimi i gjimnazit II
2 - viti
Matematika
autorë:Ivan Trajkov, Gligor Trenchevski, Јordanka Mitevska i Liljana Gribovska - Popovikj
botues: Prosvetno Delo
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: arsimi i gjimnazit II
2 - viti
Matematika
autorë:Risto Malchevski i Mirjana Dokoska
botues: Prosvetno Delo
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: arsimi i gjimnazit II
2 - viti
Biologjia
autorë:Zhivko Sekovski i Slavitsa Sekovska
botues: Prosvetno Delo
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: arsimi i gjimnazit II
2 - viti
Kimia
autorë:Bujar Durmishi
botues: Logos A
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: arsimi i gjimnazit II
2 - viti
Kimia
autorë:Bojan Shoptrajanov
botues: Prosvetno Delo
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: arsimi i gjimnazit II
2 - viti
Fizika
autorë:Marjana Јonoska, Mimoza Ristova-Vaseva, Oliver Zajkov, Dragan Јakimovski
botues: Prosvetno Delo
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: arsimi i gjimnazit II
2 - viti
Fizika
autorë:Shtefitsa Uichikj, Anka Chushkarovska, Gjorgji Naskovski
botues: Makedonska Iskra
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: arsimi i gjimnazit II
2 - viti
Historia
autorë:Milan Boshkovski, Nebi Dervishi, Јordan Ilioski, Dimko Poposki, Natasha Kotlar i Silvana Sidorovska
botues: Prosvetno Delo
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: arsimi i gjimnazit II
2 - viti
Historia
autorë:Blazhe Ristovski, Todor Chepreganov, Shukri Rahimi, Simo Mladenovski , Stojan Kiselinovski
botues: Albi
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: arsimi i gjimnazit II
2 - viti
Gjeografia
autorë:Selim Mersimovski
botues: Prosveten rabotnik
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: arsimi i gjimnazit II
2 - viti
Gjeografia
autorë:Aleksandar Stojmilov
botues: Prosvetno Delo
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: arsimi i gjimnazit II
2 - viti
Arti muzikor
autorë:Ankitsa Vitanova i Silvana Gelevska
botues: Evro Kult
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: arsimi i gjimnazit II
2 - viti
Arti muzikor
autorë:Georgi Zdravev
botues: Prosvetno Delo
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: arsimi i gjimnazit II
2 - viti
Sporti dhe aktivitetet sportive
autorë:Nase Kondovski
botues: Prosvetno Delo
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: arsimi i gjimnazit II
2 - viti
Arti figurativ
autorë:Vladimir Velichkovski
botues: Prosvetno Delo
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: arsimi i gjimnazit II
2 - viti
Inovacionet dhe sipërmarrësia (aktiviteti i projektit)
autorë:d-r Radmil Polenakovikj, d-r Valentina Gechevska
botues: MASH
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: aktiviteti projektues - gjimnazi II
2 - viti
Greqishtja e lashtë (zgjedhore)
autorë:Margarita Buzalkovska Aleksova, Valerij Sofronievski, Elena Dzukeska, Andej Senih
botues: MASH
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: arsimi i gjimnazit II
2 - viti
Etika (zgjedhore)
autorë:Kiril Temkov
botues: Prosvetno Delo
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: arsimi i gjimnazit II
2 - viti
Aftësitë e të folurit dhe të shkruarit (zgjedhore)
autorë:Dimitar Pandev
botues: Prosvetno Delo
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: arsimi i gjimnazit II
2 - viti
Aftësitë e të folurit dhe të shkruarit (zgjedhore)
autorë:Mahmud Hisa
botues: Prosvetno Delo
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: arsimi i gjimnazit II
2 - viti
Algjebra dhe gjeometria elementare (zgjedhore)
autorë:Јelena Babovikj, Kostadin Trenchevski, Bijlana Verush Krstevska, Lidija Kondinska i Gligor Trenchevski
botues: Prosvetno Delo
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: arsimi i gjimnazit II
2 - viti
Gjuha latine (zgjedhore)
autorë:Ljubinka Basotova
botues: Prosvetno Delo
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: arsimi i gjimnazit II
2 - viti
Gjuha latine (zgjedhore)
autorë:Vesna Dimoska, Mitko Cheshlarov
botues: Albi
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: arsimi i gjimnazit II