Прва година - средно гимназиско образование

Македонски јазик и литература

1 год.
средно гимназиско образование
изборно подрачје: гимназиско образование I
автори: Стојка Бојковска, Димитар Пандев, Живко Цветкоски, Невена Исакова, Бранко Пендоски
издавач: Просветно Дело
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 10-1795 од 19.07.2002 се одобрува употребата на овој учебник

Македонски јазик и литература

1 год.
средно гимназиско образование
изборно подрачје: гимназиско образование I
автори: Јорданка Владова
издавач: Просветен работник
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 10-1794 од 19.07.2002 се одобрува употребата на овој учебник

Македонски јазик и литература за албански и турски паралелки

1 год.
средно гимназиско образование
изборно подрачје: гимназиско образование I
автори: Косара Гочкова, Јордан Стојановски
издавач: Просветно Дело
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 10-1793 од 19.07.2002 се одобрува употребата на овој учебник

Македонски јазик и литература за албански и турски паралелки

1 год.
средно гимназиско образование
изборно подрачје: гимназиско образование I
автори: Нада Николовска, Љиљана Ефтимова
издавач: Македонска Искра
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 10-1811 од 19.07.2002 се одобрува употребата на овој учебник

Албански јазик и литература

1 год.
средно гимназиско образование
изборно подрачје: гимназиско образование I
автори: Ремзи Несими, Џеват Гега и Махмуд Хиса
издавач: Просветно Дело
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 10-1785 од 19.07.2002 се одобрува употребата на овој учебник

Албански јазик и литература

1 год.
средно гимназиско образование
изборно подрачје: гимназиско образование I
автори: Али Алиу, Џемалудин Идризи
издавач: Албас
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 10-1789 од 19.07.2002 се одобрува употребата на овој учебник

Турски јазик

1 год.
средно гимназиско образование
изборно подрачје: гимназиско образование I
автори: Актан Его, Осман Емин, Зекирија Хасипи
издавач: МОН
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 22-864/1 од 22.06.2018 се одобрува употребата на овој учебник

Англиски јазик (прв странски јазик)

1 год.
средно гимназиско образование
изборно подрачје: гимназиско образование I
автори: CLOSE UP - A.Healan, K.Gormley, K.Ludlow
издавач: Просветно Дело
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 23-453/1 од 04.05.2015 се одобрува употребата на овој учебник

Француски јазик (втор странски јазик)

1 год.
средно гимназиско образование
изборно подрачје: гимназиско образование I
автори: Agenda 1(A2.1) D.Baglieto, B.Girardeu, M.Magne, M.Mistichelli
издавач: Арс Ламина
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 23-1397/2 од 18.11.2015 се одобрува употребата на овој учебник

Германски јазик (втор странски јазик)

1 год.
средно гимназиско образование
изборно подрачје: гимназиско образование I
автори: Prima A2 Band 4, Dr. Friederike Jin, Prof. Dr. Magdalena Michalak,Grammatiki Rizou and Lutz Rohrmann
издавач: Просветно Дело
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 23-463/1 од 05.05.2015 се одобрува употребата на овој учебник

Италијански ( втор странски јазик )

1 год.
средно гимназиско образование
изборно подрачје: гимназиско образование I
автори: RAGAZZI IN RETE B1 - Marco Mezzadri, Paolo E.Balboni
издавач: Арс Студио Тамара ДООЕЛ
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 22-893/1 од 26.06.2018 се одобрува употребата на овој учебник

Информатика

1 год.
средно гимназиско образование
изборно подрачје: гимназиско образование I
автори: Даниела Ѓорѓевиќ
издавач: МОН
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 22-270/1 од 14.03.2013 се одобрува употребата на овој учебник

Математика

1 год.
средно гимназиско образование
изборно подрачје: гимназиско образование I
автори: Илир Спахиу, Заим Адеми
издавач: Логос А
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. се одобрува употребата на овој учебник

Математика

1 год.
средно гимназиско образование
изборно подрачје: гимназиско образование I
автори: Боривоје Миладиновиќ, Никола Петрески,Трајче Ѓорлиевски
издавач: Алби
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. се одобрува употребата на овој учебник

Математика

1 год.
средно гимназиско образование
изборно подрачје: гимназиско образование I
автори: Дончо Димовски, Констадин Тренчевски, Глиргор Тренчевски,Билјана Крстевска - Веруш и Лидија Кондинска
издавач: Просветно Дело
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. се одобрува употребата на овој учебник

Математика

1 год.
средно гимназиско образование
изборно подрачје: гимназиско образование I
автори: Игор Димовски
издавач: Табернакул
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. се одобрува употребата на овој учебник

Биологија

1 год.
средно гимназиско образование
изборно подрачје: гимназиско образование I
автори: Светлана Брашнарска, Павле Петров, Олгица Саракинова, Невена Цветанова
издавач: Просветно Дело
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. се одобрува употребата на овој учебник

Хемија

1 год.
средно гимназиско образование
изборно подрачје: гимназиско образование I
автори: Бујар Дермиши и Муртезан Исмаили
издавач: Логос А
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. се одобрува употребата на овој учебник

Хемија

1 год.
средно гимназиско образование
изборно подрачје: гимназиско образование I
автори: Саво Цветковиќ
издавач: Просветно Дело
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. се одобрува употребата на овој учебник

Хемија

1 год.
средно гимназиско образование
изборно подрачје: гимназиско образование I
автори: Бојан Шоптрајанов
издавач: Просветно Дело
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. се одобрува употребата на овој учебник

Физика

1 год.
средно гимназиско образование
изборно подрачје: гимназиско образование I
автори: Скендер Скендери
издавач: Логос А
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. се одобрува употребата на овој учебник

Физика

1 год.
средно гимназиско образование
изборно подрачје: гимназиско образование I
автори: Љубо Петковски и Васил Мицевски
издавач: Просветно Дело
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. се одобрува употребата на овој учебник

Историја

1 год.
средно гимназиско образование
изборно подрачје: гимназиско образование I
автори: Милан Бошковски, Неби Дервиши,Сашко Николовски,Сафет Незири
издавач: Просветно Дело
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 11-4190/1 од 14.07.2006 се одобрува употребата на овој учебник

Историја

1 год.
средно гимназиско образование
изборно подрачје: гимназиско образование I
автори: Блаже Ристовски, Шукри Рахими, Симо Младеновски и Митко Панов
издавач: Алби
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 11-4192/1 од 14.07.2006 се одобрува употребата на овој учебник

Географија

1 год.
средно гимназиско образование
изборно подрачје: гимназиско образование I
автори: Аслан Селмани
издавач: Логос А
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 10-1775 од 19.07.2002 се одобрува употребата на овој учебник

Географија

1 год.
средно гимназиско образование
изборно подрачје: гимназиско образование I
автори: Ѓорѓи Павловски и Аце Миленковски
издавач: Просветно Дело
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 10-1786 од 19.07.2002 се одобрува употребата на овој учебник

Музичка уметност

1 год.
средно гимназиско образование
изборно подрачје: гимназиско образование I
автори: Анкица Витанова и Силвана Гелевска
издавач: Евро Култ
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 11-4785/1 од 13.09.2002 се одобрува употребата на овој учебник

Музичка уметност

1 год.
средно гимназиско образование
изборно подрачје: гимназиско образование I
автори: Зиедин Исмаили
издавач: Албас
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 11-4786/1 од 13.09.2002 се одобрува употребата на овој учебник

Музичка уметност

1 год.
средно гимназиско образование
изборно подрачје: гимназиско образование I
автори: Сотир Голабовски
издавач: Просветно Дело
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 11-4787/1 од 13.09.2002 се одобрува употребата на овој учебник

Спорт и спортски активности

1 год.
средно гимназиско образование
изборно подрачје: гимназиско образование I
автори: Насе Кондовски
издавач: Просветно Дело
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 11-4785/1 од 13.09.2002 се одобрува употребата на овој учебник

Иновации и претприемништво

1 год.
средно гимназиско образование
изборно подрачје: проектна активност - гимназиско I
автори: Емануела Есмерова
издавач: МОН
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 23-1359/1 од 27.10.2015 се одобрува употребата на овој учебник
Прва година - средно гимназиско образование
1 - год.
Македонски јазик и литература
автор/и: Стојка Бојковска, Димитар Пандев, Живко Цветкоски, Невена Исакова, Бранко Пендоски
Издавач: Просветно Дело
средно гимназиско образование
изборно подрачје: гимназиско образование I
1 - год.
Македонски јазик и литература
автор/и: Јорданка Владова
Издавач: Просветен работник
средно гимназиско образование
изборно подрачје: гимназиско образование I
1 - год.
Македонски јазик и литература за албански и турски паралелки
автор/и: Косара Гочкова, Јордан Стојановски
Издавач: Просветно Дело
средно гимназиско образование
изборно подрачје: гимназиско образование I
1 - год.
Македонски јазик и литература за албански и турски паралелки
автор/и: Нада Николовска, Љиљана Ефтимова
Издавач: Македонска Искра
средно гимназиско образование
изборно подрачје: гимназиско образование I
1 - год.
Албански јазик и литература
автор/и: Ремзи Несими, Џеват Гега и Махмуд Хиса
Издавач: Просветно Дело
средно гимназиско образование
изборно подрачје: гимназиско образование I
1 - год.
Албански јазик и литература
автор/и: Али Алиу, Џемалудин Идризи
Издавач: Албас
средно гимназиско образование
изборно подрачје: гимназиско образование I
1 - год.
Турски јазик
автор/и: Актан Его, Осман Емин, Зекирија Хасипи
Издавач: МОН
средно гимназиско образование
изборно подрачје: гимназиско образование I
1 - год.
Англиски јазик (прв странски јазик)
автор/и: CLOSE UP - A.Healan, K.Gormley, K.Ludlow
Издавач: Просветно Дело
средно гимназиско образование
изборно подрачје: гимназиско образование I
1 - год.
Француски јазик (втор странски јазик)
автор/и: Agenda 1(A2.1) D.Baglieto, B.Girardeu, M.Magne, M.Mistichelli
Издавач: Арс Ламина
средно гимназиско образование
изборно подрачје: гимназиско образование I
1 - год.
Германски јазик (втор странски јазик)
автор/и: Prima A2 Band 4, Dr. Friederike Jin, Prof. Dr. Magdalena Michalak,Grammatiki Rizou and Lutz Rohrmann
Издавач: Просветно Дело
средно гимназиско образование
изборно подрачје: гимназиско образование I
1 - год.
Италијански ( втор странски јазик )
автор/и: RAGAZZI IN RETE B1 - Marco Mezzadri, Paolo E.Balboni
Издавач: Арс Студио Тамара ДООЕЛ
средно гимназиско образование
изборно подрачје: гимназиско образование I
1 - год.
Информатика
автор/и: Даниела Ѓорѓевиќ
Издавач: МОН
средно гимназиско образование
изборно подрачје: гимназиско образование I
1 - год.
Математика
автор/и: Илир Спахиу, Заим Адеми
Издавач: Логос А
средно гимназиско образование
изборно подрачје: гимназиско образование I
1 - год.
Математика
автор/и: Боривоје Миладиновиќ, Никола Петрески,Трајче Ѓорлиевски
Издавач: Алби
средно гимназиско образование
изборно подрачје: гимназиско образование I
1 - год.
Математика
автор/и: Дончо Димовски, Констадин Тренчевски, Глиргор Тренчевски,Билјана Крстевска - Веруш и Лидија Кондинска
Издавач: Просветно Дело
средно гимназиско образование
изборно подрачје: гимназиско образование I
1 - год.
Математика
автор/и: Игор Димовски
Издавач: Табернакул
средно гимназиско образование
изборно подрачје: гимназиско образование I
1 - год.
Биологија
автор/и: Светлана Брашнарска, Павле Петров, Олгица Саракинова, Невена Цветанова
Издавач: Просветно Дело
средно гимназиско образование
изборно подрачје: гимназиско образование I
1 - год.
Хемија
автор/и: Бујар Дермиши и Муртезан Исмаили
Издавач: Логос А
средно гимназиско образование
изборно подрачје: гимназиско образование I
1 - год.
Хемија
автор/и: Саво Цветковиќ
Издавач: Просветно Дело
средно гимназиско образование
изборно подрачје: гимназиско образование I
1 - год.
Хемија
автор/и: Бојан Шоптрајанов
Издавач: Просветно Дело
средно гимназиско образование
изборно подрачје: гимназиско образование I
1 - год.
Физика
автор/и: Скендер Скендери
Издавач: Логос А
средно гимназиско образование
изборно подрачје: гимназиско образование I
1 - год.
Физика
автор/и: Љубо Петковски и Васил Мицевски
Издавач: Просветно Дело
средно гимназиско образование
изборно подрачје: гимназиско образование I
1 - год.
Историја
автор/и: Милан Бошковски, Неби Дервиши,Сашко Николовски,Сафет Незири
Издавач: Просветно Дело
средно гимназиско образование
изборно подрачје: гимназиско образование I
1 - год.
Историја
автор/и: Блаже Ристовски, Шукри Рахими, Симо Младеновски и Митко Панов
Издавач: Алби
средно гимназиско образование
изборно подрачје: гимназиско образование I
1 - год.
Географија
автор/и: Аслан Селмани
Издавач: Логос А
средно гимназиско образование
изборно подрачје: гимназиско образование I
1 - год.
Географија
автор/и: Ѓорѓи Павловски и Аце Миленковски
Издавач: Просветно Дело
средно гимназиско образование
изборно подрачје: гимназиско образование I
1 - год.
Музичка уметност
автор/и: Анкица Витанова и Силвана Гелевска
Издавач: Евро Култ
средно гимназиско образование
изборно подрачје: гимназиско образование I
1 - год.
Музичка уметност
автор/и: Зиедин Исмаили
Издавач: Албас
средно гимназиско образование
изборно подрачје: гимназиско образование I
1 - год.
Музичка уметност
автор/и: Сотир Голабовски
Издавач: Просветно Дело
средно гимназиско образование
изборно подрачје: гимназиско образование I
1 - год.
Спорт и спортски активности
автор/и: Насе Кондовски
Издавач: Просветно Дело
средно гимназиско образование
изборно подрачје: гимназиско образование I
1 - год.
Иновации и претприемништво
автор/и: Емануела Есмерова
Издавач: МОН
средно гимназиско образование
изборно подрачје: проектна активност - гимназиско I