Viti i tretë - arsimi i mesëm - gjimnaz

Gjuha dhe letërsia maqedonase

3 viti
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: lëndët e përbashkëta - gjimnazi III
autorë:Valentina Mutsunska-Palevska, Natasha Atsevska
botues: Makedonska Iskra
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. 07-5824/1 од 23.09.2003 miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Gjuha dhe letërsia maqedonase

3 viti
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: lëndët e përbashkëta - gjimnazi III
autorë:Stojka Bojkovska, Liljana Minova-Gjurkova, Dimitar Pandev, Zhivko Tsvetkovski, Gane Todorovski i Natasha Avramovska
botues: Prosvetno Delo
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. 07-5823/1 од 23.09.2003 miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Gjuha dhe letërsia maqedonase

3 viti
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: lëndët e përbashkëta - gjimnazi III
autorë:Venko Andonovski, Marjan Markovikj, Gligor Stojkovski
botues: Kultura
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. 07-5835/1 од 23.09.2003 miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Gjuha maqedonase për mësimin e gjuhës shqipe dhe turke

3 viti
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: lëndët e përbashkëta - gjimnazi III
autorë:Matilda Kovacheva i Fahrije Morina
botues: Prosvetno Delo
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. 07-5835/1 од 23.09.2003 miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Gjuha dhe letërsia shqipe

3 viti
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: lëndët e përbashkëta - gjimnazi III
autorë:Remzi Nesimi, Valbona Toska, Zekjirija Neziri, Agim Leka
botues: Prosvetno Delo
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. 07-5834/1 од 23.09.2003 miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Gjuha dhe letërsia shqipe

3 viti
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: lëndët e përbashkëta - gjimnazi III
autorë:Sabri Hamiti, Idriz Metani, Ardian Marashi
botues: Albas
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. 07-5833/1 од 23.09.2003 miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Gjuha dhe letërsia turke

3 viti
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: lëndët e përbashkëta - gjimnazi III
autorë:Hamdi Hasan, Hajati Јavuzer,Zeki Gurel
botues: Prosvetno Delo
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. 07-5832/1 од 23.09.2003 miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Gjuha anglishte (gjuha e parë e huaj)

3 viti
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: lëndët e përbashkëta - gjimnazi III
autorë:THINK 3 (B1+)Herbert Puchta, Jeff Stranks and Peter Lewis-jones
botues: Ars Lamina
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. 22-475/1 од 04.05.2017 miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Gjuha frënge (gjuhë e dytë e huaj)

3 viti
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: lëndët e përbashkëta - gjimnazi III
autorë:AGENDA 3 (B1.1)Muriel Bidault, Gabrielle Chort,Fanny Kablan, Frederique Treffandier
botues: Ars Lamina
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. 22-536/1 од 22.05.2017 miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Gjuha gjermane (gjuhë e dytë e huaj)

3 viti
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: lëndët e përbashkëta - gjimnazi III
autorë:Beste Freunde B1.1 - Manuela Georgiakaki, Elisabeth Graf-Riemann, Anja Schumann, Christiane Seuthe
botues: Arberija Dizajn
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. 22-474/1 од 04.05.2017 miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Gjuha italishte (gjuhë e dytë e huaj)

3 viti
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: lëndët e përbashkëta - gjimnazi III
autorë:SPAZIO ITALIA 3 (V1) - Maria Gloria Tommasini, Mimma Flavia Diaco
botues: Ars Lamina
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. 22-895/1 од 26.06.2018 miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Matematika

3 viti
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: lëndët e përbashkëta - gjimnazi III
autorë:Јordanka Mitevska, Ivan Trajkov i Liljana Gribovska-Popovikj
botues: Prosvetno Delo
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. 07.5821/1 од 23.09.2003 miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Matematika

3 viti
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: lëndët e përbashkëta - gjimnazi III
autorë:Borivoje Miladinovikj ,Nikola Petreski
botues: Albi
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. 07-5822/1 од 23.09.2003 miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Biologjia

3 viti
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: lëndët e përbashkëta - gjimnazi III
autorë:Јordanka Dimovska, Slavcho Mitev, Itsko Gjorgoski
botues: Prosvetno Delo
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. 07-5843/1 од 23.09.2003 miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Biologjia

3 viti
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: lëndët e përbashkëta - gjimnazi III
autorë:Suzana Dinevska-Kjovkarovska, Sofija Achkoska
botues: Tri
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. 07-5844/1 од 23.09.2003 miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Kimia

3 viti
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: lëndët e përbashkëta - gjimnazi III
autorë:Kiro Stojanovski i Slobotka Aleksovska
botues: Prosvetno Delo
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. 11-3882/1 од 23.09.2003 miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Kimia

3 viti
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: lëndët e përbashkëta - gjimnazi III
autorë:Bujar Durmishi
botues: Logos A
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. 07-5820/1 од 23.09.2003 miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Fizika

3 viti
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: lëndët e përbashkëta - gjimnazi III
autorë:Mirjana Јonovska, Nevenka Andonovska, Mimoza Ristova-Vasova
botues: Prosvetno Delo
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. 07-5845/1 од 23.09.2003 miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Fizika

3 viti
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: lëndët e përbashkëta - gjimnazi III
autorë:Lutfi Istrefi, Hafezat Dervishi, Fadil Ajredini, Neset Izairi
botues: Arberija Dizajn
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. 07-6382/1 од 13.10.2003 miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Historia

3 viti
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: lëndët e përbashkëta - gjimnazi III
autorë:Blazhe Ristovski, Todor Chepreganov, Shukri Rahimi, Simo Mladenovski, Stojan Kiselinovski
botues: Albi
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. 11-4195/1 од 14.07.2006 miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Historia

3 viti
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: lëndët e përbashkëta - gjimnazi III
autorë: Novitsa Veljanoski, Gordana Pletvarska, Sonja Tsvetkovska i Dzaferi Shicheri
botues: Prosvetno Delo
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. 11-4196/1 од 14.07.2006 miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Sociologjia

3 viti
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: shoqëror humanistik - kom.B - III
autorë:Ksenofon Ugrinoski i Trajan Krsteski
botues: Makedonska Iskra
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. 11-3865/1 од 15.07.2004 miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Sociologjia

3 viti
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: shoqëror humanistik - kom.B - III
autorë:Nelko Stojanoski,Mileva Gjurovska i Zoran Matevski
botues: Prosvetno Delo
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. 11-3876/1 од 15.07.2004 miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Gjuha latine

3 viti
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: matematiko-natyror - kom. B - III
autorë:Ljubinka Basotova
botues: Prosvetno Delo
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. 11-3869/1 од 15.07.2004 miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Etika

3 viti
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: shoqëror humanistik - kom.B - III
autorë:Kiril Temkov
botues: Prosvetno Delo
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. 11-3879/1 од 15.07.2004 miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Gjuha latine

3 viti
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: gjuhësor artistik - kom.A - III
autorë:Ljubinka Basotova
botues: Prosvetno Delo
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. 11-3869/1 од 15.07.2004 miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Gjuha latine

3 viti
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: shoqëror humanistik - kom.A - III
autorë:Ljubinka Basotova
botues: Prosvetno Delo
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. 11-3869/1 од 15.07.2004 miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Pedagogjia

3 viti
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: gjuhësor artistik - kom.B -III
autorë:Marija Kostova, Aneta Barakovska, Eli Makazlieva
botues: Prosvetno Delo
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. 11-4557/1 од 18.08.2005 miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Hyrje në drejtësi

3 viti
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: shoqëror humanistik - kom.A - III
autorë:Dimitar Bajaldziev, Miodrag Mitsajkov, Dobrinka Taskovska
botues: Prosvetno Delo
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. 11-3877/1 од 15.07.2004 miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Pedagogjia

3 viti
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: shoqëror humanistik - kom.B - III
autorë:Marija Kostova, Aneta Barakovska, Eli Makazlieva
botues: Prosvetno Delo
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. 11-4557/1 од 18.08.2005 miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Sociologjia

3 viti
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: shoqëror humanistik - kom.A - III
autorë:Ksenofon Ugrinoski i Trajan Krsteski
botues: Makedonska Iskra
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. 11-3865/1 од 15.07.2004 miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Sociologjia

3 viti
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: shoqëror humanistik - kom.A - III
autorë:Nelko Stojanoski,Mileva Gjurovska i Zoran Matevski
botues: Prosvetno Delo
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. 11-3876/1 од 15.07.2004 miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Arti figurativ

3 viti
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: gjuhësor artistik - kom.A - III
autorë:Dancho Ordev, Maja Raunik-Kirkov, Mishko Ralev, Viktorija Eremeeva-Naumovska, Aleksandar Ordev, Igor Vasilev
botues: Prosvetno Delo
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. 11-3880/1 од 15.07.2004 miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Gjuha italiane (zgjedhore)

3 viti
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: gjuhësor artistik - kom.A - III
autorë:PROGETTO ITALIANO S.Magnelli, T.Marin
botues: Prosvetno Delo
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. 11-3875/1 од 15.07.2004 miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Gjuha italiane (zgjedhore)

3 viti
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: gjuhësor artistik - kom.A - III
autorë:UN GIORNO IN ITALIA Loredana Chiarrini, Nuccia De Filippo
botues: Albatros
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. 11-3874/1 од 15.07.2004 miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Pedagogjia

3 viti
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: gjuhësor artistik - kom.A - III
autorë:Marija Kostova, Aneta Barakovska, Eli Makazlieva
botues: Prosvetno Delo
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. 11-4557/1 од 18.08.2005 miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Gjuha gjermane (zgjedhore)

3 viti
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: gjuhësor artistik - kom.A - III
autorë:DELFIN Hartmut Auferstraβ, Jutta Műller, Thomas Stortz
botues: Prosvetno Delo
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. 11-3870/1 од 15.07.2004 miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Gjuha spanjolle (zgjedhore)

3 viti
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: gjuhësor artistik - kom.A - III
autorë:HABLEMOS ESPANOL Ognena Nikuljski, Tanja Јordanovska
botues: Prosvetno Delo
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. 11-3872/1 од 15.07.2004 miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Gjuha frënge (zgjedhore)

3 viti
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: gjuhësor artistik - kom.A - III
autorë:TAXI 1 Giy Capelle, Robert Menand
botues: Prosvetno Delo
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. 11-3873/1 од 15.07.2004 miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Gjeografia

3 viti
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: matematiko-natyror - kom. B - III
autorë:Kole Pavlov, Atse Milenkovski, Gjorgji Pavlovski
botues: Prosvetno Delo
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. 11-3868/1 од 15.07.2004 miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Gjeografia

3 viti
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: matematiko-natyror - kom. B - III
autorë:Aslan Selmani
botues: Logos A
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. 11-3866/1 од 15.07.2004 miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Algjebra

3 viti
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: matematiko-natyror - kom. A - III
autorë:Kostadin Trenchevski, Biljana Krsteska, Gligor Trnchevski i Snezhana Zdravevska
botues: Prosvetno Delo
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. 11-3867/1 од 15.07.2004 miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Algjebra lineare dhe gjeometria analitike

3 viti
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: matematiko-natyror - kom. A - III
autorë:Kostadin Trenchevski, Biljana Krsteska, Gligor Trenchevski i Snezhana Zdravevska
botues: Prosvetno Delo
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. 11-3878/1 од 15.07.2004 miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Inovacionet dhe sipërmarrësia (aktiviteti i projektit)

3 viti
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: aktiviteti projektues - gjimnazi III
autorë:Emanuela Esmerova
botues: MASH
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. 23-1385/1 од 10.11.2015 miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Arti muzikor (zgjedhore)

3 viti
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: gjuhësor artistik - kom.B -III
autorë:Suzana Tnokova Kuzmanovska
botues: MASH
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. 22- 4030/1 од 29.06.2010 miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor
Viti i tretë - arsimi i mesëm - gjimnaz
3 - viti
Gjuha dhe letërsia maqedonase
autorë:Valentina Mutsunska-Palevska, Natasha Atsevska
botues: Makedonska Iskra
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: lëndët e përbashkëta - gjimnazi III
3 - viti
Gjuha dhe letërsia maqedonase
autorë:Stojka Bojkovska, Liljana Minova-Gjurkova, Dimitar Pandev, Zhivko Tsvetkovski, Gane Todorovski i Natasha Avramovska
botues: Prosvetno Delo
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: lëndët e përbashkëta - gjimnazi III
3 - viti
Gjuha dhe letërsia maqedonase
autorë:Venko Andonovski, Marjan Markovikj, Gligor Stojkovski
botues: Kultura
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: lëndët e përbashkëta - gjimnazi III
3 - viti
Gjuha maqedonase për mësimin e gjuhës shqipe dhe turke
autorë:Matilda Kovacheva i Fahrije Morina
botues: Prosvetno Delo
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: lëndët e përbashkëta - gjimnazi III
3 - viti
Gjuha dhe letërsia shqipe
autorë:Remzi Nesimi, Valbona Toska, Zekjirija Neziri, Agim Leka
botues: Prosvetno Delo
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: lëndët e përbashkëta - gjimnazi III
3 - viti
Gjuha dhe letërsia shqipe
autorë:Sabri Hamiti, Idriz Metani, Ardian Marashi
botues: Albas
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: lëndët e përbashkëta - gjimnazi III
3 - viti
Gjuha dhe letërsia turke
autorë:Hamdi Hasan, Hajati Јavuzer,Zeki Gurel
botues: Prosvetno Delo
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: lëndët e përbashkëta - gjimnazi III
3 - viti
Gjuha anglishte (gjuha e parë e huaj)
autorë:THINK 3 (B1+)Herbert Puchta, Jeff Stranks and Peter Lewis-jones
botues: Ars Lamina
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: lëndët e përbashkëta - gjimnazi III
3 - viti
Gjuha frënge (gjuhë e dytë e huaj)
autorë:AGENDA 3 (B1.1)Muriel Bidault, Gabrielle Chort,Fanny Kablan, Frederique Treffandier
botues: Ars Lamina
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: lëndët e përbashkëta - gjimnazi III
3 - viti
Gjuha gjermane (gjuhë e dytë e huaj)
autorë:Beste Freunde B1.1 - Manuela Georgiakaki, Elisabeth Graf-Riemann, Anja Schumann, Christiane Seuthe
botues: Arberija Dizajn
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: lëndët e përbashkëta - gjimnazi III
3 - viti
Gjuha italishte (gjuhë e dytë e huaj)
autorë:SPAZIO ITALIA 3 (V1) - Maria Gloria Tommasini, Mimma Flavia Diaco
botues: Ars Lamina
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: lëndët e përbashkëta - gjimnazi III
3 - viti
Matematika
autorë:Јordanka Mitevska, Ivan Trajkov i Liljana Gribovska-Popovikj
botues: Prosvetno Delo
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: lëndët e përbashkëta - gjimnazi III
3 - viti
Matematika
autorë:Borivoje Miladinovikj ,Nikola Petreski
botues: Albi
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: lëndët e përbashkëta - gjimnazi III
3 - viti
Biologjia
autorë:Јordanka Dimovska, Slavcho Mitev, Itsko Gjorgoski
botues: Prosvetno Delo
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: lëndët e përbashkëta - gjimnazi III
3 - viti
Biologjia
autorë:Suzana Dinevska-Kjovkarovska, Sofija Achkoska
botues: Tri
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: lëndët e përbashkëta - gjimnazi III
3 - viti
Kimia
autorë:Kiro Stojanovski i Slobotka Aleksovska
botues: Prosvetno Delo
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: lëndët e përbashkëta - gjimnazi III
3 - viti
Kimia
autorë:Bujar Durmishi
botues: Logos A
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: lëndët e përbashkëta - gjimnazi III
3 - viti
Fizika
autorë:Mirjana Јonovska, Nevenka Andonovska, Mimoza Ristova-Vasova
botues: Prosvetno Delo
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: lëndët e përbashkëta - gjimnazi III
3 - viti
Fizika
autorë:Lutfi Istrefi, Hafezat Dervishi, Fadil Ajredini, Neset Izairi
botues: Arberija Dizajn
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: lëndët e përbashkëta - gjimnazi III
3 - viti
Historia
autorë:Blazhe Ristovski, Todor Chepreganov, Shukri Rahimi, Simo Mladenovski, Stojan Kiselinovski
botues: Albi
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: lëndët e përbashkëta - gjimnazi III
3 - viti
Historia
autorë: Novitsa Veljanoski, Gordana Pletvarska, Sonja Tsvetkovska i Dzaferi Shicheri
botues: Prosvetno Delo
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: lëndët e përbashkëta - gjimnazi III
3 - viti
Sociologjia
autorë:Ksenofon Ugrinoski i Trajan Krsteski
botues: Makedonska Iskra
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: shoqëror humanistik - kom.B - III
3 - viti
Sociologjia
autorë:Nelko Stojanoski,Mileva Gjurovska i Zoran Matevski
botues: Prosvetno Delo
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: shoqëror humanistik - kom.B - III
3 - viti
Gjuha latine
autorë:Ljubinka Basotova
botues: Prosvetno Delo
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: matematiko-natyror - kom. B - III
3 - viti
Etika
autorë:Kiril Temkov
botues: Prosvetno Delo
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: shoqëror humanistik - kom.B - III
3 - viti
Gjuha latine
autorë:Ljubinka Basotova
botues: Prosvetno Delo
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: gjuhësor artistik - kom.A - III
3 - viti
Gjuha latine
autorë:Ljubinka Basotova
botues: Prosvetno Delo
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: shoqëror humanistik - kom.A - III
3 - viti
Pedagogjia
autorë:Marija Kostova, Aneta Barakovska, Eli Makazlieva
botues: Prosvetno Delo
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: gjuhësor artistik - kom.B -III
3 - viti
Hyrje në drejtësi
autorë:Dimitar Bajaldziev, Miodrag Mitsajkov, Dobrinka Taskovska
botues: Prosvetno Delo
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: shoqëror humanistik - kom.A - III
3 - viti
Pedagogjia
autorë:Marija Kostova, Aneta Barakovska, Eli Makazlieva
botues: Prosvetno Delo
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: shoqëror humanistik - kom.B - III
3 - viti
Sociologjia
autorë:Ksenofon Ugrinoski i Trajan Krsteski
botues: Makedonska Iskra
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: shoqëror humanistik - kom.A - III
3 - viti
Sociologjia
autorë:Nelko Stojanoski,Mileva Gjurovska i Zoran Matevski
botues: Prosvetno Delo
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: shoqëror humanistik - kom.A - III
3 - viti
Arti figurativ
autorë:Dancho Ordev, Maja Raunik-Kirkov, Mishko Ralev, Viktorija Eremeeva-Naumovska, Aleksandar Ordev, Igor Vasilev
botues: Prosvetno Delo
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: gjuhësor artistik - kom.A - III
3 - viti
Gjuha italiane (zgjedhore)
autorë:PROGETTO ITALIANO S.Magnelli, T.Marin
botues: Prosvetno Delo
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: gjuhësor artistik - kom.A - III
3 - viti
Gjuha italiane (zgjedhore)
autorë:UN GIORNO IN ITALIA Loredana Chiarrini, Nuccia De Filippo
botues: Albatros
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: gjuhësor artistik - kom.A - III
3 - viti
Pedagogjia
autorë:Marija Kostova, Aneta Barakovska, Eli Makazlieva
botues: Prosvetno Delo
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: gjuhësor artistik - kom.A - III
3 - viti
Gjuha gjermane (zgjedhore)
autorë:DELFIN Hartmut Auferstraβ, Jutta Műller, Thomas Stortz
botues: Prosvetno Delo
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: gjuhësor artistik - kom.A - III
3 - viti
Gjuha spanjolle (zgjedhore)
autorë:HABLEMOS ESPANOL Ognena Nikuljski, Tanja Јordanovska
botues: Prosvetno Delo
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: gjuhësor artistik - kom.A - III
3 - viti
Gjuha frënge (zgjedhore)
autorë:TAXI 1 Giy Capelle, Robert Menand
botues: Prosvetno Delo
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: gjuhësor artistik - kom.A - III
3 - viti
Gjeografia
autorë:Kole Pavlov, Atse Milenkovski, Gjorgji Pavlovski
botues: Prosvetno Delo
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: matematiko-natyror - kom. B - III
3 - viti
Gjeografia
autorë:Aslan Selmani
botues: Logos A
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: matematiko-natyror - kom. B - III
3 - viti
Algjebra
autorë:Kostadin Trenchevski, Biljana Krsteska, Gligor Trnchevski i Snezhana Zdravevska
botues: Prosvetno Delo
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: matematiko-natyror - kom. A - III
3 - viti
Algjebra lineare dhe gjeometria analitike
autorë:Kostadin Trenchevski, Biljana Krsteska, Gligor Trenchevski i Snezhana Zdravevska
botues: Prosvetno Delo
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: matematiko-natyror - kom. A - III
3 - viti
Inovacionet dhe sipërmarrësia (aktiviteti i projektit)
autorë:Emanuela Esmerova
botues: MASH
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: aktiviteti projektues - gjimnazi III
3 - viti
Arti muzikor (zgjedhore)
autorë:Suzana Tnokova Kuzmanovska
botues: MASH
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: gjuhësor artistik - kom.B -III