ТОП 20 учебници по број на преземања - средно стручно образование
предмет автори год. струка наст.јазик издавач преземања
Систем на здравствена и социјална заштита Енфале Исмаили, Соња Славковиќ, Жана Чингоска прва год. Здравствена 4-ри год. MAK МОН 4208
Претприемништво и бизнис Славица Ковачевска Велкова, Зоран Златковски прва год. Економско-правна и трговска 4-ри год. MAK МОН 3476
Историја на Македонија Мирослав Бошковиќ, Данче Мачевска втора год. Општо-образовни предмети 4-ри год. MAK МОН 2857
Историја --- прва год. Општо-образовни предмети 4-ри год. MAK МОН 2724
Латински јазик Весна Димовска, Светлана Кочовска Стевовиќ прва год. Здравствена 4-ри год. MAK МОН 1926
Деловна комуникација Емануела Есмерова прва год. Економско-правна и трговска 4-ри год. MAK МОН 1743
Електротехника Јасна Домазетовска, Светлана Николовска прва год. Електротехничка 4-ри год. MAK МОН 1670
Право и државно уредување Радмила Куцуловска, Владимир Грнчаревски, Викторија Сотироска прва год. Економско-правна и трговска 4-ри год. MAK МОН 1483
Основи на сообраќајот и логистиката Гордан Стојиќ прва год. Сообраќајна 4-ри год. MAK МОН 1261
Електротехника Јасна Домазетовска, Светлана Николовска прва год. Електротехничка 4-ри год. MAK МОН 888
Сообраќајна инфраструктура Цветанка Ристиќ, Зоран Ѓорѓиевски прва год. Сообраќајна 4-ри год. MAK МОН 873
Превозни средства Мартин Павлов, Борче Здравковски прва год. Сообраќајна 4-ри год. MAK МОН 823
Економска географија Коле Павлов, Ѓорѓи Павлов прва год. Економско-правна и трговска 4-ри год. MAK МОН 786
Географија Коле Павлов прва год. Угостителско-туристичка 4-ри год. MAK МОН 520
Математика ( за здравствена, земј.-ветеринарна, лични усл. , текст.-кожарска, шумарска - дрвнопр. струка ) Билјана Крстеска, Јасмина Маркоска прва год. Општо-образовни предмети 4-ри год. MAK МОН 513
Математика (Геолошко-рударска и металуршка струка, Градежно-геодетска струка, Графичка струка, Економско-правна и трговска струка, Електротехничка струка, .Лични услуги, Машинска струка, Сообраќајна струка, Текстилно-кожарска струка, Угостителско-туристичка струка и Хемиско-технолошка струка) Билјана Златановска, Лимонка Коцева Лазарова, Марија Митева и Теута Јусуфи Зденку прва год. Општо-образовни предмети 4-ри год. MAK МОН 488
Деловна комуникација Емануела Есмерова прва год. Економско-правна и трговска 4-ри год. MAK МОН 449
Производно техничко обрзование Војче Калемџиевски, Снежана Коевска Максимовска прва год. Хемиско-технолошка 4-ри год. MAK МОН 429
Музичка култура Лидија Пшенко прва год. Општо-образовни предмети 4-ри год. MAK МОН 402
Техничко цртање со CAD Слаѓан Ѓорѓевиќ прва год. Машинска 4-ри год. MAK МОН 386