ТОП 20 учебници по број на преземања - средно стручно образование
предмет автори год. струка наст.јазик издавач преземања
Економија Лила Дамеска четврта год. Економско-правна и трговска 4-ри год. MAK МОН 3927
Маркетинг Лилјана Стојковска, Елица Жупановска четврта год. Економско-правна и трговска 4-ри год. MAK МОН 3642
Организација Доц.д-р Кирил Востолов, д.р Љубомир Дракслевски четврта год. Економско-правна и трговска 4-ри год. MAK МОН 2687
Деловно работење Марија Дренковска Стојановска четврта год. Економско-правна и трговска 4-ри год. MAK МОН 2435
Менаџмент Бобек Шуклев, Маја Шуклева четврта год. Економско-правна и трговска 4-ри год. MAK МОН 2272
Фармацевтска хемија Кристина Младеновска, Анита Диневска Геговска четврта год. Здравствена 4-ри год. MAK МОН 1984
Историја на Македонија Мирослав Бошковиќ, Данче Мачевска втора год. Општо-образовни предмети 4-ри год. MAK МОН 1825
Бизнис Славица Ковачевска Велкова, Зоран Златковски четврта год. Општо-образовни предмети 4-ри год. MAK МОН 1698
Фармакогнозија Светлана Кулеванова, Соња Трајановска четврта год. Здравствена 4-ри год. MAK МОН 1547
Македонски јазик и литература Сузана Илиевска, Костадинка Бошковиќ четврта год. Општо-образовни предмети 4-ри год. МОН 1524
Броматологија и токсикологија Јулијана Сековска четврта год. Здравствена 4-ри год. MAK МОН 1381
Граѓанско образование Гордана Трајкова Костовска четврта год. Општо-образовни предмети 4-ри год. MAK МОН 1364
Канцелариско работење Македон Славкоски четврта год. Економско-правна и трговска 4-ри год. MAK МОН 1353
Историја Данче Мачевска, Мирослав Бошковиќ прва год. Општо-образовни предмети 4-ри год. MAK МОН 1352
Рехабилитација Маја Манолева четврта год. Здравствена 4-ри год. MAK МОН 1251
Бизнис- изборен за III и IV год. Славица Ковачевска Велкова, Зоран Златковски четврта год. Економско-правна и трговска 4-ри год. MAK МОН 1232
Физикална терапија Ериета Николиќ Димитрова четврта год. Здравствена 4-ри год. MAK МОН 1207
Електронски склопови и уреди Искра Јовановска, Јасна Домазетовска, Христина Лазароска четврта год. Електротехничка 4-ри год. MAK МОН 1102
Основи на приватно право Ленче Кузманова, Марија Кузманова четврта год. Економско-правна и трговска 4-ри год. MAK МОН 986
Програмирање Јулијана Петреска четврта год. Електротехничка 4-ри год. MAK МОН 970