ТОП 20 учебници по број на преземања - средно стручно образование
предмет автори год. струка наст.јазик издавач преземања
Економија Лила Дамеска четврта год. Економско-правна и трговска 4-ри год. MAK МОН 5515
Маркетинг Лилјана Стојковска, Елица Жупаноска четврта год. Економско-правна и трговска 4-ри год. MAK МОН 4940
Организација Доц.д-р Кирил Постолов, д.р Љубомир Дракулевски четврта год. Економско-правна и трговска 4-ри год. MAK МОН 3422
Менаџмент Бобек Шуклев, Маја Шуклева четврта год. Економско-правна и трговска 4-ри год. MAK МОН 3140
Деловно работење Марија Дренковска Стојановска четврта год. Економско-правна и трговска 4-ри год. MAK МОН 3025
Фармацевтска хемија Кристина Младеновска, Анита Диневска Геговска четврта год. Здравствена 4-ри год. MAK МОН 2955
Историја на Македонија Мирослав Бошковиќ, Данче Мачевска втора год. Општо-образовни предмети 4-ри год. MAK МОН 2335
Фармакогнозија Светлана Кулеванова, Соња Трајановска четврта год. Здравствена 4-ри год. MAK МОН 2306
Бизнис Славица Ковачевска Велкова, Зоран Златковски четврта год. Општо-образовни предмети 4-ри год. MAK МОН 2270
Македонски јазик и литература Сузана Илиевска, Костадинка Бошковиќ четврта год. Општо-образовни предмети 4-ри год. МОН 2014
Историја --- прва год. Општо-образовни предмети 4-ри год. MAK МОН 2008
Броматологија и токсикологија Јулијана Сековска четврта год. Здравствена 4-ри год. MAK МОН 1931
Граѓанско образование Гордана Трајкова Костовска четврта год. Општо-образовни предмети 4-ри год. MAK МОН 1928
Канцелариско работење Македон Славковски четврта год. Економско-правна и трговска 4-ри год. MAK МОН 1869
Програмирање Јулијана Петреска четврта год. Електротехничка 4-ри год. MAK МОН 1814
Бизнис- изборен за III и IV год. Славица Ковачевска Велкова, Зоран Златковски четврта год. Економско-правна и трговска 4-ри год. MAK МОН 1756
Рехабилитација Маја Манолева четврта год. Здравствена 4-ри год. MAK МОН 1755
Физикална терапија Ериета Николиќ Димитрова четврта год. Здравствена 4-ри год. MAK МОН 1724
Електронски склопови и уреди Искра Јовановска, Јасна Домазетовска, Христина Лазароска четврта год. Електротехничка 4-ри год. MAK МОН 1627
Основи на приватно право Ленче Кузманова, Марија Кузманова четврта год. Економско-правна и трговска 4-ри год. MAK МОН 1484