ТОП 20 учебници по број на преземања - средно стручно образование
предмет автори год. струка наст.јазик издавач преземања
Претприемништво и бизнис Славица Ковачевска Велкова, Зоран Златковски прва год. Економско-правна и трговска 4-ри год. MAK МОН 7948
Автоматика Љубица Маркудова, Валентина Тренчевска трета год. Електротехничка 4-ри год. MAK МОН 7543
Систем на здравствена и социјална заштита Енфале Исмаили, Соња Славковиќ, Жана Чингоска прва год. Здравствена 4-ри год. MAK МОН 7061
Латински јазик Весна Димовска, Светлана Кочовска Стевовиќ прва год. Здравствена 4-ри год. MAK МОН 4288
Деловна комуникација Емануела Есмерова прва год. Економско-правна и трговска 4-ри год. MAK МОН 4240
Историја --- прва год. Општо-образовни предмети 4-ри год. MAK МОН 4103
Историја на Македонија Мирослав Бошковиќ, Данче Мачевска втора год. Општо-образовни предмети 4-ри год. MAK МОН 3841
Основи на програмирање Ѓорѓи Јованчевски, Силвија Николовска втора год. Електротехничка 4-ри год. MAK МОН 3690
Право и државно уредување Радмила Куцуловска, Владимир Грнчаревски, Викторија Сотироска прва год. Економско-правна и трговска 4-ри год. MAK МОН 3483
Електротехника Јасна Домазетовска, Светлана Николовска прва год. Електротехничка 4-ри год. MAK МОН 3270
Математика (Геолошко-рударска и металуршка струка, Градежно-геодетска струка, Графичка струка, Економско-правна и трговска струка, Електротехничка струка, .Лични услуги, Машинска струка, Сообраќајна струка, Текстилно-кожарска струка, Угостителско-туристичка струка и Хемиско-технолошка струка) Билјана Златановска, Лимонка Коцева Лазарова, Марија Митева и Теута Јусуфи Зденку прва год. Општо-образовни предмети 4-ри год. MAK МОН 3104
Право и државно уредување Рената Дескоска, Јелена Трајковска Христовска втора год. Економско-правна и трговска 4-ри год. MAK МОН 2542
Статистика Весна Буцевска втора год. Економско-правна и трговска 4-ри год. MAK МОН 2205
Хемија (Геолошко-рударска и металуршка струка, Графичка струка, Лични услуги, Шумарско-дрвопреработувачка струка, Текстилно-кожарска струка, Здравствена струка, Земјоделска-ветеринарна струка) Слоботка Алексовска и Сандра Димитровска прва год. Општо-образовни предмети 4-ри год. MAK МОН 2159
Економска географија Коле Павлов, Ѓорѓи Павлов прва год. Економско-правна и трговска 4-ри год. MAK МОН 2151
Основи на сообраќајот и логистиката Гордан Стојиќ прва год. Сообраќајна 4-ри год. MAK МОН 2015
Внатрешна трговија Емануела Есмерова втора год. Економско-правна и трговска 4-ри год. MAK МОН 1966
Логички кола Јани Сервини, Жанета Сервини втора год. Електротехничка 4-ри год. MAK МОН 1743
Сообраќајна инфраструктура Цветанка Ристиќ, Зоран Ѓорѓиевски прва год. Сообраќајна 4-ри год. MAK МОН 1578
Електроника Наташа Божиновска, Јани Сервини втора год. Електротехничка 4-ри год. MAK МОН 1571