ТОП 20 учебници по број на преземања - средно стручно образование
предмет автори год. струка наст.јазик издавач преземања
Историја на Македонија Мирослав Бошковиќ, Данче Мачевска втора год. Општо-образовни предмети 4-ри год. MAK МОН 2573
Историја --- прва год. Општо-образовни предмети 4-ри год. MAK МОН 2316
Систем на здравствена и социјална заштита Енфале Исмаили, Соња Славковиќ, Жана Чингоска прва год. Здравствена 4-ри год. MAK МОН 1341
Претприемништво и бизнис Славица Ковачевска Велкова, Зоран Златковски прва год. Економско-правна и трговска 4-ри год. MAK МОН 1105
Латински јазик Весна Димовска, Светлана Кочовска Стевовиќ прва год. Здравствена 4-ри год. MAK МОН 772
Деловна комуникација Емануела Есмерова прва год. Економско-правна и трговска 4-ри год. MAK МОН 671
Електротехника Јасна Домазетовска, Светлана Николовска прва год. Електротехничка 4-ри год. MAK МОН 526
Право и државно уредување Радмила Куцуловска, Владимир Грнчаревски, Викторија Сотироска прва год. Економско-правна и трговска 4-ри год. MAK МОН 497
Основи на сообраќајот и логистиката Гордан Стојиќ прва год. Сообраќајна 4-ри год. MAK МОН 475
Аналитичка хемија Сунчица Јосифовска, Станка Георгиевска втора год. Здравствена 4-ри год. MAK МОН 432
Електротехника Јасна Домазетовска, Светлана Николовска прва год. Електротехничка 4-ри год. MAK МОН 351
Превозни средства Мартин Павлов, Борче Здравковски прва год. Сообраќајна 4-ри год. MAK МОН 303
Сообраќајна инфраструктура Цветанка Ристиќ, Зоран Ѓорѓиевски прва год. Сообраќајна 4-ри год. MAK МОН 298
Математика ( за здравствена, земј.-ветеринарна, лични усл. , текст.-кожарска, шумарска - дрвнопр. струка ) Билјана Крстеска, Јасмина Маркоска прва год. Општо-образовни предмети 4-ри год. MAK МОН 286
Англиски јазик (прв стр.јазик за 4-ри годишно ССО) CLOSE UP прва год. Општо-образовни предмети 4-ри год. Просветно Дело 265
Економска географија Коле Павлов, Ѓорѓи Павлов прва год. Економско-правна и трговска 4-ри год. MAK МОН 259
Историја --- прва год. Општо-образовни предмети 4-ри год. АЛБ МОН 237
Географија Коле Павлов прва год. Угостителско-туристичка 4-ри год. MAK МОН 229
Историја на Македонија Мирослав Бошковиќ, Данче Мачевска втора год. Општо-образовни предмети 4-ри год. АЛБ МОН 161
Деловна комуникација Емануела Есмерова прва год. Економско-правна и трговска 4-ри год. MAK МОН 159