ТОП 20 учебници по број на преземања - средно гимназиско образование
предмет автори год. наст.јазик издавач преземања
Биологија Сузана Диневска-Ќовкаровска, Софија Ачкоска трета год. MAK Три 2372
Македонски јазик и литература Стојка Бојковска, Димитар Пандев, Живко Цветкоски, Невена Исакова, Бранко Пендоски прва год. Просветно Дело 2295
Англиски јазик (прв странски јазик) CLOSE UP - A.Healan, K.Gormley, K.Ludlow прва год. Просветно Дело 1363
Математика Боривоје Миладиновиќ, Никола Петрески,Трајче Ѓорлиевски прва год. MAK Алби 1274
Биологија Живко Сековски и Славица Сековска втора год. MAK Просветно Дело 1249
Македонски јазик и литература Стојка Бојковска, Лиљана Минова-Ѓуркова, Димитар Пандев, Живко Цветкоски, Невена Исакова, Бранко Пендовски втора год. Просветно Дело 1228
Биологија Светлана Брашнарска, Павле Петров, Олгица Саракинова, Невена Цветанова прва год. MAK Просветно Дело 1070
Историја Милан Бошковски, Неби Дервиши,Сашко Николовски,Сафет Незири прва год. MAK Просветно Дело 1056
Биологија Олгица Саракинова, Драгица Трајановска, Софија Ачковска четврта год. MAK Просветно Дело 913
Географија Ѓорѓи Павловски и Аце Миленковски прва год. MAK Просветно Дело 899
Историја Милан Бошковски, Неби Дервиши, Јордан Илиоски, Димко Попоски, Наташа Котлар и Силвана Сидоровска втора год. MAK Просветно Дело 815
Хемија Саво Цветковиќ прва год. MAK Просветно Дело 801
Физика Љубо Петковски и Васил Мицевски прва год. MAK Просветно Дело 716
Математика Дончо Димовски, Констадин Тренчевски, Глиргор Тренчевски,Билјана Крстевска - Веруш и Лидија Кондинска прва год. MAK Просветно Дело 709
Хемија Киро Стојановски и Слоботка Алексовска трета год. MAK Просветно Дело 692
Македонски јазик и литература Стојка Бојковска, Лилјана Минова-Ѓуркова, Димитар Пандев, Живко Цветковски, Гане Тодоровски и Наташа Аврамовска трета год. Просветно Дело 677
Македонски јазик и литература Венко Андоновски, Марјан Марковиќ, Глигор Стојковски четврта год. Култура 675
Хемија Бојан Шоптрајанов прва год. MAK Просветно Дело 655
Социологија Гордана Трајкова-Костова, Димитар Мирчев втора год. MAK Македонска Искра 623
Биологија Јорданка Димовска, Славчо Митев, Ицко Ѓоргоски трета год. MAK Просветно Дело 587