ТОП 20 учебници по број на преземања - средно гимназиско образование
предмет автори год. наст.јазик издавач преземања
Македонски јазик и литература Стојка Бојковска, Димитар Пандев, Живко Цветкоски, Невена Исакова, Бранко Пендоски прва год. Просветно Дело 9911
Биологија Сузана Диневска-Ќовкаровска, Софија Ачкоска трета год. MAK Три 9140
Биологија Светлана Брашнарска, Павле Петров, Олгица Саракинова, Невена Цветанова прва год. MAK Просветно Дело 8947
Географија Ѓорѓи Павловски и Аце Миленковски прва год. MAK Просветно Дело 8275
Биологија Живко Сековски и Славица Сековска втора год. MAK Просветно Дело 6647
Историја Милан Бошковски, Неби Дервиши,Сашко Николовски,Сафет Незири прва год. MAK Просветно Дело 6131
Македонски јазик и литература Стојка Бојковска, Лиљана Минова-Ѓуркова, Димитар Пандев, Живко Цветкоски, Невена Исакова, Бранко Пендовски втора год. Просветно Дело 6014
Информатика Даниела Ѓорѓевиќ прва год. MAK МОН 5597
Историја Милан Бошковски, Неби Дервиши, Јордан Илиоски, Димко Попоски, Наташа Котлар и Силвана Сидоровска втора год. MAK Просветно Дело 5302
Англиски јазик (прв странски јазик) CLOSE UP - A.Healan, K.Gormley, K.Ludlow прва год. Просветно Дело 5082
Географија Благоја Марковски, Никола Панов, Ѓорѓи Павловски, Драган Василевски, Никола Димитров втора год. MAK Просветно Дело 4786
Физика Љубо Петковски и Васил Мицевски прва год. MAK Просветно Дело 4217
Биологија Олгица Саракинова, Драгица Трајановска, Софија Ачковска четврта год. MAK Просветно Дело 3708
Хемија Киро Стојановски и Слоботка Алексовска трета год. MAK Просветно Дело 3626
Физика Мирјана Јоновска, Невенка Андоновска, Мимоза Ристова-Васова трета год. MAK Просветно Дело 3459
Хемија Саво Цветковиќ прва год. MAK Просветно Дело 3397
Математика Боривоје Миладиновиќ, Никола Петрески,Трајче Ѓорлиевски прва год. MAK Алби 3136
Физика Марјана Јоноска, Мимоза Ристова-Васева, Оливер Зајков, Драган Јакимовски втора год. MAK Просветно Дело 2911
Македонски јазик и литература Стојка Бојковска, Лилјана Минова-Ѓуркова, Димитар Пандев, Живко Цветковски, Гане Тодоровски и Наташа Аврамовска трета год. Просветно Дело 2839
Социологија Гордана Трајкова-Костова, Димитар Мирчев втора год. MAK Македонска Искра 2799