ТОП 20 учебници по број на преземања - основно образование
предмет автори одд. наст.јазик издавач преземања
Географија Коле Павлов, Ѓорѓи Павловски осмо одд. MAK МОН 37922
Географија Бети Стаменкоска Трајкоска шесто одд. MAK МОН 31729
Историја Коста Аџиевски, Даринка Петреска, Виолета Ачоска, Ванчо Ѓорѓиев, Воислав Саракински шесто одд. MAK МОН 31133
Македонски јазик Снежана Велкова, Соња Јовановска шесто одд. МОН 24705
Македонски јазик Снежана Велкова, Соња Јовановска седмо одд. МОН 22571
Македонски јазик Снежана Велкова, Соња Јовановска осмо одд. МОН 22274
Историја Милан Бошковски, Неби Дервиши, Јордан Илиоски седмо одд. МАК Просветно Дело 21484
Македонски јазик Снежана Велкова, Соња Јовановска деветто одд. МОН 20533
Биологија Mary Jones,Diane Fellowes-Freeman and David Sang осмо одд. МАК Арберија Дизајн 15920
Математика Karen Morrison шесто одд. MAK Арс Ламина 14660
Математика Karen Morrison петто одд. MAK Арс Ламина 14431
Информатика Андријана Томовска седмо одд. MAK МОН 14032
Биологија Mary Jones,Diane Fellowes-Freeman and David Sang седмо одд. МАК Арберија Дизајн 13961
Хемија Darren Forbes,Richard Fosbery,Ann Fullick,Viv Newman,Roger Norris and Lawrie Ryan осмо одд. MAK Арс Ламина 13666
Општество В.Митовска, О.Величковска, В.Гавриловска петто одд. MAK МОН 11537
Историја Д-р Ѓорги Павловски, Проф. Димка Ристовска, Д-р Владо Велковски, Проф.Аријан Аљидеми, Проф.Халид Сеиди деветто одд. МАК Просветно Дело 10735
Биологија Mary Jones,Diane Fellowes-Freeman and David Sang деветто одд. МАК Арберија Дизајн 10043
Македонски јазик Љубица Севдинска, Весна Настоска четврто одд. МОН 9022
Математика Sue Pemberton, Patrick Kivlin and Paul Winters осмо одд. MAK Арс Ламина 8579
Математика Sue Pemberton, Patrick Kivlin and Paul Winters седмо одд. MAK Арс Ламина 8395