ТОП 20 учебници по број на преземања - основно образование
предмет автори одд. наст.јазик издавач преземања
Географија Коле Павлов, Ѓорѓи Павловски осмо одд. MAK МОН 84531
Географија Бети Стаменкоска Трајкоска шесто одд. MAK МОН 76030
Историја Коста Аџиевски, Даринка Петреска, Виолета Ачоска, Ванчо Ѓорѓиев, Воислав Саракински шесто одд. MAK МОН 73341
Македонски јазик Снежана Велкова, Соња Јовановска шесто одд. МОН 48458
Историја Милан Бошковски, Неби Дервиши, Јордан Илиоски седмо одд. МАК Просветно Дело 48435
Македонски јазик Снежана Велкова, Соња Јовановска осмо одд. МОН 46489
Македонски јазик Снежана Велкова, Соња Јовановска седмо одд. МОН 45893
Македонски јазик Снежана Велкова, Соња Јовановска деветто одд. МОН 40388
Биологија Mary Jones,Diane Fellowes-Freeman and David Sang осмо одд. МАК Арберија Дизајн 36372
Математика Karen Morrison шесто одд. MAK Арс Ламина 32246
Биологија Mary Jones,Diane Fellowes-Freeman and David Sang седмо одд. МАК Арберија Дизајн 31905
Хемија Darren Forbes,Richard Fosbery,Ann Fullick,Viv Newman,Roger Norris and Lawrie Ryan осмо одд. MAK Арс Ламина 29096
Математика Karen Morrison петто одд. MAK Арс Ламина 28705
Биологија Mary Jones,Diane Fellowes-Freeman and David Sang деветто одд. МАК Арберија Дизајн 24306
Општество В.Митовска, О.Величковска, В.Гавриловска петто одд. MAK МОН 23406
Информатика Андријана Томовска седмо одд. MAK МОН 22532
Историја Д-р Ѓорги Павловски, Проф. Димка Ристовска, Д-р Владо Велковски, Проф.Аријан Аљидеми, Проф.Халид Сеиди деветто одд. МАК Просветно Дело 22358
Математика Sue Pemberton, Patrick Kivlin and Paul Winters осмо одд. MAK Арс Ламина 21164
Математика Sue Pemberton, Patrick Kivlin and Paul Winters седмо одд. MAK Арс Ламина 20253
Природни науки Alan Haigh, Deborah Roberts, and Geraldine Shaw шесто одд. МАК Арберија Дизајн 18296