четврта год. Угостителско-туристичка струка
 
автор(и):   Бранко Бизоев
 
 
издавач: МОН

учебникот ќе биде достапен за превземање во најкраток можен рок

четврта год. Угостителско-туристичка струка
 
автор(и):   Велика Бизоева, Бранко Бизоев
 
 
издавач: МОН

учебникот ќе биде достапен за превземање во најкраток можен рок