трета год. Геолошко рударска и металуршка струка
 
автор(и):   дипл.руд.инж.Трајко Трајчевски
 
 
издавач: МОН

превземи го учебникот:

МАК  
трета год. Геолошко рударска и металуршка струка
 
автор(и):   Блажо Гаврилов
 
 
издавач: МОН

превземи го учебникот:

МАК  
трета год. Геолошко рударска и металуршка струка
 
автор(и):   Миле Нацев
 
 
издавач: МОН

превземи го учебникот:

МАК  
трета год. Геолошко рударска и металуршка струка
 
автор(и):   Миле Нацев
 
 
издавач: МОН

превземи го учебникот:

МАК  
трета год. Геолошко рударска и металуршка струка
 
автор(и):   Никола Начевски, Иван Митровски
 
 
издавач: МОН

превземи го учебникот:

МАК