прва год. Геолошко рударска и металуршка струка
 
автор(и):   Ристо Ташевски, Ташко Ризов
 
 
издавач: МОН

превземи го учебникот:

МАК  
прва год. Геолошко рударска и металуршка струка
 
автор(и):   Валентина Маневска
 
 
издавач: МОН

превземи го учебникот:

МАК  
прва год. Геолошко рударска и металуршка струка
 
автор(и):   Трајко Трајчевски
 
 
издавач: МОН

превземи го учебникот:

МАК  
прва год. Геолошко рударска и металуршка струка
 
автор(и):   Љупчо Поповски
 
 
издавач: МОН

превземи го учебникот:

МАК